Podręczniki i pomoce dydaktyczne trafiły do szkół……

 

     W ramach projektu „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” przewidziano zakup podręczników i pomocy dydaktycznych  na rzecz realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, jako realizator projektu, zakupiło wymienione pomoce.

     Podręczniki i pomoce dydaktyczne przekazano czterem łomżyńskim szkołom, objętym wsparciem w ramach wyżej wymienionego projektu, w których realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z : matematyki, angielskiego, chemii, biologii i fizyki. Następnie pomoce te rozdysponowane zostaną uczniom, uczestniczącym w wymienionych formach wsparcia.

galeria zdjęć


„STAWIAM NA ROZWÓJ – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”.


Doradztwo edukacyjno- zawodowe

     W szkołach objętych wsparciem rozpoczęły się zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego. Do zajęć grupowych  zrekrutowano 364 uczniów i utworzono 46 grup. Natomiast ze spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, skorzysta 191 uczniów, dla których opracowany zostanie Indywidualny Plan Edukacyjno-Zawodowy.

     Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego dostarczają uczniom informacji o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy i ich  predyspozycjami zawodowymi; przygotowują uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych, w tym wyboru szkoły ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami; zapoznają z warunkami przyjęć uczniów do szkół; uświadamiają trafność decyzji edukacyjnych i zawodowych, a także uczą określać swoje słabe i mocne strony. Ponadto w ramach spotkań młodzież uczy się  w jaki sposób prawidłowo wypełniać dokumenty do szkół i innych instytucji; pisać CV,  listy motywacyjne itd. Zajęcia te również pokazują jak radzić sobie  z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie.

     W ramach spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, opracowany zostanie Plan Edukacyjny - Zawodowy dedykowany uczniowi korzystającemu ze wsparcia. Dokument ten  składać się będzie m.in. z:

 • diagnozy potencjałów ( w tym wyniki testów)
 • określenia celów edukacyjno- zawodowych
 • planu działania ( w tym również kształtującego postawę przedsiębiorczą)
 • rekomendacji doradcy.

     Celem tych spotkań i stworzenia Indywidualnego Planu Edukacyjno- Zawodowego jest pomoc uczniom  klas gimnazjalnych i klas siódmych w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

     Zakończono rekrutacje uczestników do zajęć dodatkowych. W sumie wsparciem objętych zostanie 248 uczniów. W ramach działań projektowych prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z następujących przedmiotów: matematyki, języka angielskiego, biologii, fizyki i chemii.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki uzupełniają braki w wiadomościach matematycznych; utrwalają umiejętności zdobyte na lekcjach matematyki; stymulują logiczne myślenie; rozbudzają zainteresowanie przedmiotem; uczą wykorzystywać zależności i analogie do łatwiejszego zapamiętywania; rozwijają: umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem, pamięć oraz osiąganie przez uczniów sprawności rachunkowej.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, wzbogacają słownictwo; przygotowują uczniów do wykorzystywania języka angielskiego w sytuacjach życiowych, zwiększają motywacje do nauki języka angielskiego, zwiększają pewność siebie u ucznia posługującego się językiem angielskim;  rozwijają umiejętność czytania i pisania, sprawność mówienia i słuchania; kształtują umiejętność samodzielnego tworzenia wypowiedzi pisemnych i ustnych; doskonalą umiejętność czytania ze zrozumieniem.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, biologii i fizyki wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; wspomagają  ucznia w procesie uczenia się; stymulują rozwój ucznia; mobilizują do wytrwałości i systematyczności; rozwijają zainteresowania uczniów, rozwijają mocne strony ucznia.

     Zajęcia prowadzone są ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualizację procesu kształcenia ucznia, a treści nauczania dostosowane są do predyspozycji i zdolności uczniów.

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze rozwijają również ciekawość, aktywność i samodzielność, kształtują postawy i umiejętności uczenia się, innowacyjności, inicjatywności, kreatywności, przedsiębiorczości i pracy zespołowej.

 

Zajęcia specjalistyczne

     We wszystkich  placówkach objętych wsparciem, rozpoczęły się również zajęcia specjalistyczne. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w następujących formach wsparcia: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne; Terapia metodą Integracji Sensorycznej; Terapia metodą EEG Biofeedback.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dedykowane są uczniom mającym trudności w nauce.

     Zajęcia te stymulują i rozwijają funkcje psychomotoryczne, biorące udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania, wyrównują braki w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; niwelują deficyty rozwojowe, eliminują niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje, dotykające dzieci w skutek częstego doświadczania negatywnych ocen, a także wspomagają indywidualny rozwój ucznia.

     Zajęcia logopedyczne  rozwijają sprawność narządów mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonematycznego, a także komunikacji językowej uczniów, wzbogacają słownictwo, poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi, kształtują mowę ekspresyjną; niwelują trudności w czytaniu i pisaniu oraz w nauce. Zajęcia logopedyczne kształtują także funkcje psychiczne tj: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnia i uwagę.

     Terapia metodą Integracji Sensorycznej poprawia u uczniów odbiór wrażeń sensorycznych, łagodzi nadreaktywność lub podreaktywność; rozwija zdolność do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń; kontrolowania emocji; koncentracji uwagi: poprawia koordynację; równowagę, precyzję ruchów i zdolności manualne; podnosi poczucie własnej wartości uczniów i ułatwia im nawiązywanie relacji społecznych..

     Terapia metodą EEG Biofeedback podnosi efektywność uczenia się uczniów, zwiększa umiejętność koncentracji uwagi, redukuje nadpobudliwość psychoruchową, niweluje stresy; kształtuje i doskonali: percepcję słuchową i wzrokową, sprawność manualną i grafomotoryczną, umiejętność czytania i pisania, umiejętności matematyczne;  podnosi poziom samooceny uczniów.


 

Rekrutacja uczestników zakończona…

     W siedmiu łomżyńskich szkołach objętych wsparciem w ramach projektu: „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem” zakończono proces rekrutacji uczestników. Po weryfikacji dokumentów złożonych  przez kandydatów, wyłoniono grupę 364 uczniów, którzy skorzystają z różnorodnych form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

Zrekrutowani uczniowie będą uczestniczyć w następujących zajęciach:

 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe:
 • grupowe – 364 uczniów;
 • indywidualne - 191 uczniów.

     2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - 248 uczniów w tym:

 • matematyka –  144 uczniów;
 • język angielski –  64 uczniów;
 • biologia – 8 uczniów;
 • chemia – 16 uczniów;
 • fizyka – 16 uczniów;


    3. Zajęcia rozwijające „Od przedsiębiorczości do kreatywności” – 364 uczniów

    4. Zajęcia specjalistyczne:

 • korekcyjno-kompensacyjne – 155 uczniów;
 • logopedyczne – 64 uczniów;
 • Terapia Metodą Integracji Sensorycznej – 15 uczniów;
 • Terapia Metodą EEG Biofeedback – 18 uczniów;
 • Trening umiejętności społecznych – 10 uczniów;
 • Trening zastępowania agresji – 20 uczniów.

W poszczególnych placówkach zorganizowane zostaną zajęcia pt: „Porady i konsultacje dla dzieci i rodziców”,  w ramach  których  pedagodzy udzielać będą  fachowej pomocy m.in. w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych; przełamywaniu poczucia osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych itp. Zajęcia te dedykowane są dzieciom, jak również rodzicom.