Reklama
Reklama

Akty Prawne

Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach

12.04.2019

 

Treści:

- elementy neurobiologii w nauczaniu  i uczeniu się,

- mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela,

- mechanizm motywacji wewnętrznej.

ADRESACI : Nauczyciele wszystkich typów szkół

FORMA: Warsztat

TERMIN: 12.04.2019-04-05

START: godz.16:00

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

ORGANIZATOR: Anna Domurat

KOSZT: Bezpłatne


WARSZTATY Z PROGRAMEM: Hot Potatoes.

 

 

 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 10 04.2019 – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej ośrodka

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 11.04.2019; 18.04.2019

CEL SZKOLENIA:

  1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, zadań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań z rozsypanką wyrazową.
  2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki do stron z ćwiczeniami.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny


Zaproszenie na szkolenie
 
 
 

Tytuł: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Cele:

·         Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

·         Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN.

·         Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

Data: 16.04.2019 godz. 15:00

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci:  Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie


Relacja ze szkolenia w Przedszkolu i Żłobku Publicznym

nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

 

 


To nie żart na Prima Aprilis: wiosenne popołudnie 01.04.2019 roku grono pedagogiczne Przedszkola i Żłobka Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży poświęciło na doskonalenie zawodowe.

Przeprowadzone przeze mnie szkolenie nosiło tytuł: „Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców”. Jego celem było podwyższenie poziomu kompetencji nauczycieli (wiedza, umiejętności, postawy) w zakresie współpracy z rodzicami.

Powszechnie wiadomo, że relacje wychowawców z rodzicami wychowanków mają prawo być trudne, a ich prawidłowe ułożenie wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych.

W związku z powyższym nauczycielki z Przedszkola i Żłobka nr 4 w Łomży zostały wyposażone w narzędzia służące asertywnej komunikacji. Na podstawie refleksji nad relacjami nauczyciel-rodzic miały możliwość zidentyfikowania własnej postawy w sytuacji trudnej. Doświadczanie jej skutków może powodować dyskomfort w relacji z rodzicem oraz konkretne działania negatywne. Wszystkie uczestniczki szkolenia zgodnie stwierdziły, że odpowiedzią na większość kłopotów może być skuteczna komunikacja.

Spotkanie przebiegało w bardzo kreatywnej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękuję Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży za zaproszenie, a wszystkim uczestniczkom szkolenia za aktywny w nim udział.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


KOLEJNE SPOTKANIE Z WYCHOWANKAMI W BURSIE SZKOLNEJ
NR 2 W ŁOMŻY W RAMACH ZAJĘĆ DORADCZYCH

 

W czwartek 28.03.2019 r. odbyły się kolejne zajęcia  doradcze dla wychowanków Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży prowadzone przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską.

Uczniowie poznawali tajniki rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych. Poprzez quiz wiedzy mieli szansę sprawdzić, jak dużo już wiedzą na temat sporządzania CV i listu motywacyjnego oraz usystematyzować te wiadomości.

Mieszkańcy Bursy Szkolnej nr 2 dowiedzieli się, na jakie aspekty dokumentów aplikacyjnych zwracają szczególną uwagę rekruterzy i jak dobrze wypaść podczas wywiadu na rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto uczniowie nauczyli się, jak z pozornie krótkiego i ubogiego życiorysu stworzyć CV, które wyeksponuje wszystkie walory aplikanta.

Spotkanie jak zwykle przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Dyrekcji, wychowawcom i wychowankom Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży serdecznie dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie.

 Następne zajęcia z cyklu „Kompetencje. Doradztwo zawodowe” w bursie już wkrótce. Podczas comiesięcznych spotkań z doradcą zawodowym Anną Borawską wychowankowie bursy zgłębiają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej oraz kompetencji kluczowych.  Mają również okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Sesja poradnictwa edukacyjno - zawodowego
 
 
 

Dnia 01.04.2019 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu dzisiejszego spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Joanna Filipkowska – dyrektor Centrum Edukacji

 i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, która przedstawiła uczestnikom sesji zadania realizowanych przez w/w instytucję, do których należy: prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, działalność promocyjna i informacyjna w zakresie realizowanych  zadań. Poinformowała również o rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” https://ohp.pl/?page_id=7049 dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i zachęciła placówki oświatowe do współpracy.

Kolejna część spotkania dotyczyła diagnozy funkcjonalnej – przedstawienia aktualnych i projektowanych zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tę część spotkania poprowadziły psycholog – Magdalena Pękalak-Pawłowicz i pedagog – Małgorzata Dąbrowska przy wsparciu Pani dr hab. Joanny Truszkowskiej - wicedyrektor ŁCRE ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Zebrani na sali pedagodzy i psycholodzy czynnie uczestniczyli w  spotkaniu.  Mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące  pytania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Na zakończenie sesji p. Marzena Wasilewska poinformowała o mającym się odbyć wkrótce Quizie dla Szkół Podstawowych. Liczymy na udział uczniów szkół  podstawowych z miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Wszystkim gościom dziękujemy  za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Marzena Wasilewska
Mariola Milewska


Zajęcia z doradcą zawodowym w Przedszkolu  Publicznym nr 8  w Łomży

 

galeria zdjęć

22 marca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Łomży odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym.

Grupa 4-latków poznawała ciekawe zawody. Tym razem szerzej został przedstawiony maszynista. Dzieci aktywnie, z wielkim zaangażowaniem pracowały  nad konstruowaniem  lokomotywy, ćwiczyły jazdę bezkolizyjną pociągiem, a także  słuchały ciekawostek związanych z pracą kolejarza.

Od przedszkola do….,  preorientacja zawodowa towarzyszy nam od najmłodszych lat. Warto pamiętać o tym w codziennej pracy z dziećmi.

Zachęcamy nauczycieli przedszkoli z łomżyńskich placówek do współpracy z doradcami zawodowymi z ŁCRE w Łomży.

 

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy


Metody aktywizujące  w nauczaniu języków obcych

5.04.2019r.

CELE:

 

  • Nabycie  umiejętności  stosowania  technik  aktywnych  w  trakcie nauczania języka obcego
  • Kształtowanie postawy nauczyciela zorientowanego na aktywny rozwój uczniów 
  • Stworzenie  bazy materiałów dydaktycznych  na potrzeby realizacji zajęć przez uczestników szkolenia

ADRESACI: Nauczyciele języka ang. w przedszkolach i klasach I-III

FORMA: Warsztat

TERMIN: 5.04.2019r.

START: godz. 15.30

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Kamila Nowocińska – ekspert zewnętrzny, n-l praktyk

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 40zł


Zajęcia „Moja przyszłość” w grupie I ZSEiO nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

 

W lutym i marcu 2019 roku realizowane były zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów grupy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”.

W skład tejże grupy wchodzili maturzyści z klasy licealnej, którzy już wkrótce wkroczą w dorosłość jako absolwenci łomżyńskiego „ekonomika”.

Cykl zajęć z doradztwa zawodowego nawiązywał tematycznie do idei projektu – kształcenia kompetencji kluczowych. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kompetencje są najbardziej cenione przez pracodawców na rynku pracy. Podczas realizacji zajęć szczególny nacisk położony został na kompetencje społeczne. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, rozwiązywali i analizowali case study, dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Zwieńczeniem zajęć była indywidualna analiza preferencji zawodowych pod kątem osobowości i środowiska pracy.

Udział w projekcie był cennym doświadczeniem także i dla mnie. Dziękuję uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Panu Dyrektorowi i wychowawczyni klasy  III dziękuję za wsparcie od strony organizacyjnej, a całej społeczności ZSEiO nr 6 w Łomży za życzliwe przyjęcie.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


„MÓJ ZAWÓD, MOJE POWOŁANIE”

 

galeria zdjęć

W drugim tygodniu Wielkiego Postu A.D. 2019 w klasach VIIb i VIIIa Szkoły Podstawowej nr 2 i  w klasach VIIb i VIIIc Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży przeprowadzone zostały lekcje z zakresu doradztwa zawodowego pod hasłem „Mój zawód, moje powołanie”. Gośćmi specjalnymi i zarazem bohaterkami spotkań z młodzieżą były siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à  Paulo – Siostra Elżbieta i Siostra Walentyna.

Tematem przewodnim cyklu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej jest samopoznanie, identyfikacja własnych talentów i predyspozycji zawodowych w celu odkrycia swojego... „powołania”.

Wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie „Kim zostać w przyszłości?”, „Jak dokonać właściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej?” O takich dylematach opowiadały również siostry – Elżbieta i Walentyna. Zwracały uwagę, że decyzja o wyborze przyszłej szkoły, studiów, zawodu jest trudna, a zarazem bardzo ważna. Jeśli okaże się tą właściwą, odczuwamy prawdziwy „pokój w sercu” i mamy poczucie spełnienia. Tak właśnie było z odkrywaniem powołania w przypadku sióstr, które podzieliły się historią swojego życia z młodzieżą.

Siostry opowiedziały także, o jakich zawodach marzyły będąc małymi dziewczynkami. Okazuje się, że wszystkie te marzenia zostały zrealizowane, ponieważ życie zakonne niesie ze sobą posługę bliźnim na wiele różnych sposobów i daje szansę wykazać się w wielu dziedzinach, a talentów siostry mają bardzo, bardzo wiele.

Bohaterki spotkań opowiadały również o tym, jak wygląda ich dzień w zgromadzeniu oraz zachęcały młodzież do udziału w  inicjatywach podejmowanych przez siostry, takich jak: zajęcia świetlicowe z dziećmi, oaza, rekolekcje, pomoc osobom starszym. Siostra Walentyna, która pochodzi z Ukrainy odpowiadała także na pytania na temat swojego ojczystego kraju, a Siostra Elżbieta wspomniała o swoim wyjeździe do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała od sióstr upominki. Lekcja przebiegła w tak miłej atmosferze i pytań było tak wiele, że uczniowie  z klasy VIIb ze Szkoły Podstawowej nr2 (którzy od dawna prosili o zorganizowanie spotkania z siostrami) zostali w szkole dłużej, aby dokończyć rozmowę z gośćmi.

Serdecznie dziękuję Siostrze Elżbiecie i Siostrze Walentynie za przyjęcie zaproszenia oraz za podzielenie się cenną historią swojego powołania!

Dziękuję również uczniom, którzy wyszli z inicjatywą zorganizowania tej nietypowej lekcji  i godnie w niej uczestniczyli!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Relacja ze szkolenia
 
 

Praktycznie, twórczo i z zaangażowaniem doskonalili swój warsztat nauczyciele i wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej podczas szkolenia z zakresu kształcenia i rozwijania samodzielności oraz innowacyjności uczniów „Mniej nauczania, więcej uczenia się”. Ogromne zainteresowanie wzbudziły: technika tworzenia swobodnego tekstu z wykorzystaniem kart „Dixit” oraz kosci „Story cubens” oraz możliwość samodzielnego wykonania lapbooka o wiośnie. Wielu nauczycieli po raz pierwszy zetknęło się z zaproponowanymi metodami pracy. Poniżej materiały netografia oraz krótka foto relacja ze szkolenia.


Spotkanie z ratownikiem medycznym w SP 10 w Łomży

 

galeria zdjęć

Doradcy zawodowi ŁCRE w Łomży, w ramach cyklu spotkań zawodoznawczych dla młodzieży pod hasłem " Ciekawe zawody", zaprosili RATOWNIKA MEDYCZNEGO.

Dnia 1 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 10 odbyło się kolejne z cyklu spotkań, na które zaproszono ratownika medycznego z Grupy Ratowniczej NADZIEJA w Łomży.  Młodzież wskazała ten zawód, jako przyszłościowy, i jako najbardziej pożądany podczas osobistego spotkania w ramach poznania "ciekawych zawodów".

Po 24 godzinnym dyżurze, w pełnej gotowości stawił się p. Sebastian Górski. Młody, energiczny, wysportowany, stonowany...

Na potkaniu padały różne pytania, od zarobków, przez ciężkie przypadki, aż po zabawne sytuacje.. Pan Sebastian wskazał na predyspozycje osobowościowe oraz psychofizyczne, które jego zdaniem, są niezbędne do wykonywania tego trudnego, acz potrzebnego zawodu. Sztuki walki, które ćwiczy od wielu lat dały mu dobrą kondycję i hart ducha, który w tym zawodzie jest niezbędny. Dodatkowo stałe dokształcanie, odpowiedzialność za życie drugiego człowieka i ogromna satysfakcja, kiedy uda sie pomóc osobie potrzebującej, to wszystko składa sie na fakt, że Pan Sebastian z pasją podchodzi do swojej pracy, i innej nie chciałby wykonywać.

A ty, Młody Człowieku, kim chcesz zostać???

Żołnierzem, ratownikiem medycznym???

Zawodów jest wiele, wybieraj...

Jeśli masz trudność z podjęciem decyzji, zapraszamy na kontakty indywidualne z doradcą zawodowym w ŁCRE :)

Serdecznie dziękuję Grupie Ratowniczej NADZIEJA w Łomży, za wsparcie i współpracę, a Panu Sebastianowi za życzliwość, cierpliwość i uśmiech.

 

                                                                                   Sylwia lutostańska – doradca zawodowy


Zaproszenie na szkolenie
 
 

Tytuł:  Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży

Cele:

·         Rozwijanie umiejętności rozszyfrowania języka współczesnej młodzieży („słownik” w pigułce).

·         Identyfikacja barier w komunikacji dorosłych i młodzieży oraz  kształtowanie umiejętności ich likwidowania.

Data: 03.04.2019 godz. 16:30

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie


Przekazanie sprzętu IT i pomocy dydaktycznych łomżynskim szkołom
 
 

W czwartek 14 marca 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Stypułkowski przekazali sprzęt i pomoce  dydaktyczne sześciu szkołom uczestniczącym w projekcie: „Kształcenie kompetencji kluczowych szansa na lepszą jakość edukacji.”  Była to kolejna i niestety ostatnia transza zakupów zrealizowanych w/w projekcie na kwotę 164 tys. złotych. Ogólna wartość zakupów przekroczyła kwotę 550 000 zł. Tym razem szkoły otrzymały 25 zestawów  multimedialnych ( laptop, projektor, ekran projekcyjny), radioodtwarzacze, urządzenia wielofunkcyjne, aparaty cyfrowe, wizualizery, tablice interaktywne. Wśród pomocy dydaktycznych były miedzy innymi: mapy, mikroskopy, bryły geometryczne, rowery stacjonarne czy nawet konsole do gier i bieżnia stacjonarna. Pan Prezydent wyraził nadzieję , że zarówno dzisiaj przekazany sprzęt i pomoce jak również wszystkie inne działania podejmowane przez władze Łomży w obszarze szeroko rozumianej edukacji pozwolą na osiąganie jeszcze wyższych efektów kształcenia dzieci i młodzieży.


Doradcy zawodowi ŁCRE na XIX Giełdzie Pomysłów Na Życie

galeria zdjęć

W dniu 13.03.2019 roku  w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyła się kolejna, dziewiętnasta już edycja „Giełdy pomysłów na życie”.

Adresatami giełdy byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przybyli do III LO, aby zapoznać się z ofertą edukacyjną  prawie trzydziestu szkół wyższych i policealnych z całej Polski.

Wśród wystawców były takie uczelnie jak: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Łomży przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Białostocka i inne.

Uczestnikom „Giełdy pomysłów na życie” pomocą służyli również doradcy zawodowi ŁCRE oraz przedstawiciele instytucji wspierających aktywizację zawodową młodzieży. Stoisko Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji cieszyło się sporym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych i konsultowali się w sprawie wyboru przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Doradcy zawodowi ŁCRE dziękują dyrekcji III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży za zaproszenie na giełdę.

 

Doradcy zawodowi ŁCRE


Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich etapów kształcenia na konferencję:

OŚ ŚWIATA, czyli kompetencje kluczowe w szkole – postawy, przekonania, wartości

 

która odbędzie się 27 marca 2019 r. w godzinach 11.00 – 14.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, sala nr 103.

Celem konferencji jest zwrócenie Państwa uwagi na działania i obszary pracy szkoły pomagające w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów.

Na konferencję można zgłaszać się do dnia 26 marca 2019 r. poprzez formularz na stronie lub e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Współpracujemy z :