Reklama
Reklama

Akty Prawne

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dziecka
w przedszkolu

 

TEMAT: Stymulacja rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

CELE: Przekazanie istotnych informacji dotyczących rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.

TREŚCI: nieprawidłowości w wymowie dziecka w wieku przedszkolnym, które mieszczą się normie rozwojowej-przyczyny wad wymowy u dzieci-prezentacja przykładowych ćwiczeń wspomagających rozwój mowy dziecka: (m.in. ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, usprawniające narządy artykulacyjne).

ADRESACI: Nauczyciele edukacji przedszkolnej

FORMA: Warsztat

TERMIN: 27.05.2019

START: godz.15.30

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Alicja Pyczot 

KOSZT: Bezpłatne


ZAGROŻENIA XXI WIEKU – CYBERPRZEMOC
 
 

CELE:

- zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej,

- uświadomienie następstw nadużywania nowoczesnych środków przekazu.

ADRESACI: wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

DATA SZKOLENIA: 16.05.2019r., godz. 15.30

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCE: Sylwia Lutostańska, Marzena Wasilewska

KOSZT: bezpłatnie

 

Zapisy na szkolenie do 15 maja 2019r.


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

„ASERTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU PERSONELEM”

 

Tytuł:  Asertywność w zarządzaniu personelem

Cele:

·         Kształtowanie umiejętności wyrażania siebie w relacjach z innymi ludźmi.

·         Identyfikacja realnych konsekwencji zachowań nieasertywnych dyrektora.

·         Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami asertywnego dyrektora.

Data: 15.05.2019 godz. 13:00

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci: Dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele oraz wszyscy zainteresowani

Prowadząca: Anna Borawska

 

Koszt: bezpłatnie

UWAGA! Zmiana godziny szkolenia z 1000 na 1300


WARSZTATY Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM DLA DOROSŁYCH W ŁOMŻY

 


Słuchacze I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych działającego w ramach Zespołu Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży wzięli udział w warsztatach edukacyjno-doradczych prowadzonych przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską.

Podczas zajęć wyeksponowane zostały zalety i korzyści płynące z uczenia się przez całe życie. Jako że słuchacze ZCKPiU w Łomży rozpoczynają już przygotowania do letniej sesji egzaminacyjnej, chętnie zapoznali się ze strategiami zwiększającymi efektywność procesu uczenia się, uzależnionymi od indywidualnego stylu nauki. Dowiedzieli się również jak radzić sobie ze stresem, szczególnie tym egzaminacyjnym i dlaczego warto uważnie czytać polecenia podczas sprawdzianów.

W trakcie spotkania poruszona została także problematyka kształtowania kompetencji kluczowych, dzięki którym młodzi ludzie mogą liczyć na udany start w świecie zawodowym. Podsumowaniem zajęć była dyskusja na temat kompetencji interpersonalnych, a szczególnie umiejętności współpracy w grupie i zasad savoir vivre ułatwiających funkcjonowanie w społeczeństwie opartym na wiedzy.

Serdecznie dziękuję słuchaczom I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych za aktywne uczestnictwo w warsztatach edukacyjno-zawodowych oraz Panu Dyrektorowi ZCKPiU w Łomży za umożliwienie tegoż spotkania.

 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


RELACJA ZE SZKOLENIA

„Jak ucząc aktywnie uczyć efektywnie”

 

galeria zdjęć

„Jak ucząc aktywnie uczyć efektywnie” to tytuł kolejnego szkolenia zorganizowanego 25.04.2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji prowadzonego przez Annę Borawską – doradcę zawodowego. Przybyła nań liczna grupa nauczycieli z łomżyńskich placówek oświatowych reprezentujących różne dyscypliny i poziomy edukacji – od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. To bardzo budujące, że tak wiele osób jest zainteresowanych poznawaniem tajników skutecznej edukacji.

Uczestnicy spotkania poznali kilka metod aktywizujących, które mieli okazję przetestować na sobie samych podczas części praktycznej szkolenia. Tym samym mogli przekonać się o zaletach prezentowanych narzędzi dydaktycznych. Szczególny nacisk został położony na kształtowanie kompetencji miękkich podczas uczniowskich ćwiczeń oraz nauczanie przez doświadczenie z wykorzystaniem różnych stylów uczenia się.

Metody aktywizujące są odpowiedzią na postępujący wraz z wiekiem spadek motywacji uczniów do nauki. Zasadnie stosowane mogą przyczynić się do wzrostu efektywności procesu nauczania – uczenia się. To wspólny wniosek uczestników warsztatów.

Dziękuję za duże zainteresowanie szkoleniem i tak wysoką frekwencję. Wszystkich dyrektorów placówek, z których przybyli pedagodzy powinien ucieszyć fakt, że nauczyciele troszczą się o wzbogacanie swojego warsztatu pracy o nowe metody aktywizujące, przez co proces nauczania będzie z pewnością skuteczniejszy.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Relacja z wizyty studyjnej w Szkole No Bell

galeria zdjęć

Wizyta studyjna w Szkole No Bell w Konstancinie-Jeziorna była cennym doświadczeniem w zakresie wdrażania nowatorskich form i metod pracy przyjaznych i efektywnych dla procesu uczenia się. Rozmowa z dyrektorem Panią Joanną Górecką rozwiała wiele wątpliwości i barier, które stanowią czynniki blokujące zmianę filozofii uczenia się zakorzenioną w tradycyjnej szkole. Zaś bezpośrednie spotkania z uczniami pokazały oddziaływanie przemyślanego modelu wychowawczo-dydaktycznego na rozwój uczniów. Uczestnicy wizyty studyjnej zauważyli otwartość, komunikatywność i zaangażowanie uczniów wynikające z wprowadzonych w tej szkole zmian. W podsumowaniu wskazywali na potrzebę wdrażania podobnych rozwiązań w swoich placówkach.

Mamy nadzieję, że pokazywanie innowacyjnych rozwiązań, w praktyce wywoła efekt domina uruchamiając całą serię możliwości adaptacji pomysłów do potrzeb szkół i przedszkoli.

Więcej o szkole: http://www.edumission.world/course-page-no-bell-schools/


Prospołeczne lekcje wychowawcze
 
08.05.2019
 
 

CEL OGÓLNY: Poznanie i przećwiczenie narzędzi wspierających rozwój pasji oraz budowanie wspólnoty uczniowskiej.

 TREŚCI:

   Jak pasja zmienia życie

   Razem znaczy lepiej

   Rola nauczyciela w kształtowaniu u uczniów postaw prospołecznych

 ADRESACI: Wychowawcy szkół podstawowych

FORMA: Warsztat

START: godz. 15.30 (3 godziny dydaktyczne)

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

KOSZT: Bezpłatne


,,Nauczyciel naucza, a mózg ucznia buja w obłokach”

 

,,Nauczyciel naucza, a mózg ucznia buja w obłokach”- to temat szkolenia, które odbyło się 12 kwietnia 2019 roku. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele wszystkich typów szkół: edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, fizyki, języków obcych, religii. Wszyscy pochylili się nad problemem jakim jest efektywna edukacja.

 To my, tworząc określone środowisko, decydujemy o tym, czym będą zajmować się nasi uczniowie. Ich aktywność znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, można nawet powiedzieć, że rzeźbi ich mózgi. Dlatego z wnioskami płynącymi z neuronauk powinni zapoznać się zarówno rodzice, nauczyciele, jak i studenci kierunków pedagogicznych, a także wszyscy, którzy chcą się dowiedzieć, jak lepiej wykorzystać potencjał dzieci.  Jeśli szkoła ma być źródłem prawdy o świecie, sama nie może ignorować wiedzy o tym, jak przebiegają procesy uczenia się. To bardzo ważne pytania, na które odpowiedzi szukaliśmy, odwołując się również do własnych doświadczeń. Wszyscy rozumiemy przecież, że nasz mózg jest nastawiony na dobre relacje społeczne i w takich właśnie warunkach pracuje najefektywniej. Niejednokrotnie, podczas dyskusji w grupach padało przekonywujące stwierdzenie, że chcąc rozbudzić w uczniach fascynację, sami musimy być zafascynowani treściami, które przekazujemy.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


RELACJA ZE SZKOLENIA

„WDRAŻANIE ELEMENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO
NA ZAJĘCIACH LEKCYJNYCH”

 

W tym gorącym, przedświątecznym okresie grupa nauczycieli z Łomży i okolic znalazła czas na wzbogacanie swoich kompetencji podczas szkolenia w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż nie byli to tylko pedagodzy z łomżyńskich placówek, ale także z pobliskiego Jeziorka, Kolna i Miastkowa.

Wszyscy chcieli poznać interpretację rozporządzenia MEN w sprawie realizacji doradztwa zawodowego. Szkolenie prowadziła Anna Borawska – doradca zawodowy Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji.

Spotkanie rozpoczęliśmy od identyfikacji ról, jakie przyszło pełnić nauczycielowi XXI wieku – mentora, przewodnika, lidera, autorytetu, a także doradcy (w tym doradcy zawodowego). Następnie pochyliliśmy się nad ideą poradnictwa zawodowego w szkole. Zwróciliśmy uwagę na systemowy charakter doradztwa na wszystkich poziomach edukacji. Wskazywaliśmy na konieczność współpracy wszystkich podmiotów w realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole. Pokazywaliśmy przykłady wdrażania elementów doradztwa zawodowego podczas lekcji przedmiotowych, wychowawczych, a także wizyt studyjnych. Dzieliliśmy się przykładami dobrych praktyk. Szukaliśmy odpowiedzi na wiele pytań związanych z interpretacją zawiłych słów rozporządzenia MEN.

Szkolenie przebiegało w aktywnej i miłej atmosferze współpracy. Dało się odczuć, że uczestnicy spotkania są mocno zaangażowani w swoją pracę zawodową  i zależy im na kształtowaniu postaw swoich podopiecznych. Świadczy o tym już sam fakt uczestnictwa w szkoleniu i żywiołowej dyskusji. Za te aktywne uczestnictwo w spotkaniu serdecznie dziękuję życząc wszystkim obecnym nań pedagogom sukcesów we wdrażaniu elementów doradztwa podczas lekcji.

 

 

 

 

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


„Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki
w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży”

 

Zapraszam do zapoznania się z artykułem „Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego i kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży” (str. 16), który ukazał się w Podlaskich Wieściach Oświatowych (kwiecień 2019):

https://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/p-w-o/podlaskie-wiesci-oswiatowe-kwiecien-2019.html

 


 
Zwycięzcy VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Znam Ziemię Łomżyńską”
 

Finał  VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  Znam Ziemię Łomżyńską odbył się 27 marca 2019r. Organizatorkami były Dorota Przestrzelska - nauczycielka z I LO w Łomży oraz Sylwia Lutostańska - doradca zawodowy z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

W konkursie udział wzięło 36 uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych:  kl.  7 i 8  szkół podstawowych   oraz 3 gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalne.

Konkurs od lat cieszy się bardzo dużą  popularnością wśród młodzieży i szkół powiatu łomżyńskiego. Swoim zakresem obejmuje Łomżę, Piątnicę, Zbójną, Nowogród, Miastkowo, Jedwabne, Radziłów, Śniadowo. Duża popularność związana jest na pewno  z ciekawymi nagrodami, którymi oprócz książek są urządzenia multimedialne.

Zwycięzcami VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Znam Ziemię Łomżyńską” zostali:

Grand Prix – Marta Obiedzińska I LO w Łomży

Nagroda specjalna – Hubert Górski Akademicka Szkoła Ponadgimnazjalna

Szkoła Ponadgimnazjalna

I miejsce –  Jakub Gronostajski  I LO w Łomży

II miejsce – Magdalena Zubrzycka II LO w Łomży

III miejsce – Katarzyna Jarzyło III LO w Łomży

Gimnazjum/Szkoła Podstawowa

I miejsce – Jakub Frąckiewicz PG nr 6 w Łomży

II miejsce – Wiktoria Sasinowska  PG nr 6 w Łomży

III miejsce – Gabriela Kowalczyk SP 9 w Łomży

Nagroda Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

Izabela Jastrzębska – SP 10 w Łomży

Ada Bagińska – SP1 w Łomży

Wyróżnienia

Amelia Aleksandra Turek – SP w Piątnicy

Mateusz Dziczek – SP w Zbójnej

Julia Krajewska – SP 10 w Łomży

Amelia Andrychowska – SP 7 w Łomży

Artur Bednarek  - SP w Zbójnej

O Konkursie przeczytasz  również  tu:   https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=51847

 

Sylwia Lutostańska – doradca zawodowy


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

JAK UCZĄC AKTYWNIE UCZYĆ EFEKTYWNIE”
 
 
 

Tytuł:  Jak ucząc aktywnie uczyć efektywnie

Cele:

·        Uporządkowanie wiedzy na temat aktywnych metod nauczania.

·        Identyfikacja czynników podwyższających i obniżających poziom aktywności uczniów.

·        Identyfikacja determinant skuteczności metod aktywizujących.

·        Kształtowanie umiejętności dobierania metod nauczania w zależności od różnych kryteriów.

 

Data: 25.04.2019 godz. 16:30

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie

Wizyta studyjna w szkole No Bell
25.04.2019
 
 
 

ABSTRAKT

Dzielenie się doświadczeniem to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wiedzy. Ucząc się od innych, mamy szansę na wymianę doświadczeń i pomysłów, udoskonalanie rozwiązań oraz wzajemnie inspirowanie się.

 

Pobyt w szkole No Bell pozwoli:

    zobaczyć jak wygląda codzienna praca uczniów i nauczycieli,

     zapoznać się z konkretnymi przykładami rozwiązań edukacyjnych,

    przyjrzeć się innowacyjnym metodom i formom kształcenia,

    wymienić doświadczenia.

 

Szkoła No Bell w konkursie Edumission 2017 zdobyła tytuł najlepszej szkoły na świecie.

 

ADRESACI: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

MIEJSCE: Konstancin - Jeziorna        

CZAS POBYTU: 9.00 – 14.00

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 170 zł.


Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce
 
 

  W piątek 29.03.2019 r. odbyły się spotkanie katechetów w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji. Temat spotkania to: ,,Podstawa Programowa Kościoła Katolickiego w Polsce”. Wszyscy mieli okazję zapoznać się z  nową Podstawy programowej katechezy uchwaloną przez Konferencję Episkopatu Polski 8 czerwca 2018 roku.  Podstawa programowa katechezy  jest adresowana nie tylko do twórców programów, ale także do katechetów. Dokument ten określa bowiem, jakie wymagania można i należy postulować przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii i jakie działania w związku z tym winien podjąć katecheta. Została zaprezentowana charakterystyka psychologiczna dzieci i młodzieży oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji, które są dla katechety drogowskazem, jak formować religijnie katechizowanych, a jednocześnie mają mu dać konkretne narzędzia, przydatne we włączeniu lekcji religii w system wychowawczy szkoły. Z kolei synteza odnosząca się do korelacji edukacji szkolnej i nauczania religii daje katechetom wiedzę o wymaganiach nauczycieli innych przedmiotów oraz stanowi praktyczny przewodnik dla podejmowania działań mających na celu dialog interdyscyplinarny pomiędzy wiarą i różnymi dyscyplinami wiedzy. Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, odnosząc się do poszczególnych etapów edukacji szkolnej, zawiera:

- charakterystykę psychologiczną dzieci i młodzieży na danym etapie edukacyjnym;

- Podstawę programową nauczania religii, obejmującą cele katechetyczne – wymagania ogólne, treści oraz wymagania szczegółowe i postawy, następnie zalecane warunki i sposób realizacji;

- syntezę treści – wymagań szczegółowych innych przedmiotów szkolnych, służących korelacji nauczania religii z edukacją szkolną;

- propozycje współpracy środowisk katechetycznych (rodziny i parafii).

  W samym centrum katechezy znajduje się przede wszystkim Osoba Jezusa Chrystusa,  a katechizować to odkrywać w Osobie Chrystusa cały odwieczny zamysł Boży, który w nim się wypełnił.

Tak więc idąc za  słowami św. Augustyna  - ,,oddać nasz głos Jezusowi, aby On przez nas przemówił” -  niech z przenikniętego miłością  poznania Chrystusa rodzi się pragnienie ewangelizowania i prowadzenia innych do przyjęcia wiary.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


Bardziej aktywne być nie mogło!
 
 

        Są szkolenia podczas których czas mija nie wiadomo kiedy i mimo piątkowo popołudniowej pory zaangażowanie z minuty na minutę wzrasta. Tak właśnie było podczas spotkania anglistów uczących na najniższych i bardzo wymagających etapach edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne szkolenie poprowadziła Kamila Nowocińska, która przez cały czas zarażała entuzjazmem, uśmiechem i kreatywnością  rozwiązań edukacyjnych. We wspólnej zabawie pokazała, jak  zwyczajne przedmioty z najbliższego otoczenia mogą stać się  narzędziami edukacyjnymi. Dzieci uwielbiają się uczyć w naturalny dla nich sposób, czyli przez zabawę. Nauka słówek i konstrukcji gramatycznych wcale nie musi być nudna. Wystarczy mieć pod ręką sznurek do suszenia ubrań, kilka resoraków,  piłkę, klocki i pozwolić uczniom na tworzenie własnych gier.  Zabawa, jak rzadko która aktywność, umożliwia  budowanie relacji, które są trampoliną do prawdziwej edukacji!


RELACJA ZE SZKOLENIA

„BUDUJEMY POROZUMIENIE. JĘZYK WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY”

 

galeria zdjęć

W piękne wiosenne popołudnie 3 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji zgromadziła się liczna grupa nauczycieli – uczestników szkolenia „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży”. Każdy z nich chciał poznać tajniki sekretnego języka swoich podopiecznych, aby usprawnić proces komunikacji z uczniami, lepiej zrozumieć ich potrzeby, a tym samym wpływać na efektywność nauczania. Szkolenie prowadziła Anna Borawska – doradca zawodowy ŁCRE, absolwentka Psychologii Komunikacji Społecznej UMCS i jednocześnie wykładowca akademicki przedmiotów z zakresu szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej oraz autorka artykułów naukowych w tej dziedzinie.

Inspiracją do podjęcia tej tematyki podczas szkolenia grona pedagogicznego były rozmowy z młodzieżą (licealistami i studentami) oraz nauczycielami na temat barier w procesie komunikacji młodzieży i osób dorosłych. Jedną z takich barier stanowi język, którym posługują się nastolatkowie, a który bywa niezrozumiały dla starszego pokolenia. Ten swoisty slang młodzieży XXI wieku ma swoje źródła w języku sieci, zapożyczeniach z języków obcych, seriali etc. Często koresponduje też z językiem ponglish oraz korpo-slangiem. Do tego dochodzi bogactwo akronimów oraz komunikacja obrazkowa – emotikony, emoji, naklejki, memy, gify, virale, flash moby itd. Jak w tym wszystkim mają się odnaleźć nauczyciele?

Na to i na wiele innych pytań odpowiedzi dostarczyło szkolenie „Budujemy porozumienie. Język współczesnej młodzieży” połączone z warsztatem translatorskim. Każdy z jego uczestników mógł się zmierzyć z zadaniem polegającym na tłumaczeniu zawiłego języka polskich nastolatków. Nauczyciele wiedzą już dlaczego Janusze matematyki pocinają z buta na waksy – aby uniknąć lachy lub resetowania w psiarni, bo kiedy nadejdzie dzień zagłady mamuty mogą się czepiać i nie będzie heheszkowo. (osoby, które czytają ten tekst i go „nie ogarniają” mogą czuć się zaproszone na kolejną edycję szkolenia) Spotkanie zakończyło się owacjami na stojąco oraz „gratkami”, za które składam „dzięks”.

P.S. Mój guru wioski w pokoju zwierzeń prosił, aby ten tekścior był tak samo wypasiony i zajefajny jak szkolenie. Mam nadzieję, że udało się i dostanę oklejkę. W końcu nie jest z niego jakiś lamus czy nieogar, a spoko gość. Pozdro ziomale! Nara!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :