Reklama
Reklama

Technologie informacyjne TIK

III Sesja edukacyjno - doradcza

W dniu 08.02.2018 r. w siedzibie ŁCRE w Łomży spotkali się pedagodzy i psycholodzy placówek oświatowych Miasta Łomży oraz okolicznych miejscowości na kolejnej już sesji edukacyjno-doradczej .

            Spotkanie rozpoczęło wystąpienie psychologa Wojewódzkiego  Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, pana Adama Kołakowskiego, który przedstawił zadania Ośrodka oraz formy wsparcia, jakie mogą uzyskać dzieci, młodzież oraz ich rodzice. Poinformował także o możliwościach i zasadach współpracy WOP i TU z placówkami oświatowymi. 

            Następnie głos zabrała psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Łomży, pani Barbara Witkowska, która zaprezentowała formy i metody reagowania nauczycieli i szkoły, jako instytucji, na trudne, zaburzone zachowania uczniów. Zapoczątkowało to dyskusję i skłoniło do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania, czego efektem było sprecyzowanie oczekiwań  i potrzeb pedagogów i psychologów w różnych obszarach doskonalenia.

            Druga część spotkania poświęcona była zaplanowanej na dzień 28.02.2018 r. III Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Łomża, pan Mariusz Chrzanowski (Załącznik nr 1 i 2).

W drodze losowania ustalone zostało  ustawienie stanowisk  na hali oraz  kolejność prezentacji poszczególnych szkół i placówek oświatowych  w czasie Giełdy  Zebrani uzyskali również niezbędne informacje dotyczące prezentacji szkół zawodowych, które omówiła pani Anna Mierzejewska- Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych  Urzędu Miasta Łomża. Szkoły branżowe i technika prezentować się będą w ramach równolegle odbywających się Subregionalnych Targów Edukacyjno-Zawodowych.  W czasie Giełdy zaprezentuje się łącznie 16 szkół zawodowych różnego typu, 6 liceów ogólnokształcących oraz 4 bursy szkolne.

Oczekujemy i mamy nadzieję, że w dniu 28.02.2018 r. halę im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odwiedzi ponad tysiąc uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Liczymy również na obecność ich rodziców.

            Sesję edukacyjno-doradczą podsumował dyrektor ŁCRE pan Maciej Listowski, który podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział  w spotkaniu, którego efektem będzie podjęcie kolejnych inicjatyw służących wspieraniu placówek oświatowych Łomży i okolicznych miejscowości.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne tworzenie atmosfery życzliwości
i współpracy.

 

                                                                                                                                             Doradcy zawodowi ŁCRE


         
Niemiecki po niemiecku. Wskazówki, sposoby i metody na drodze do jednojęzyczności.
 
       
     Uczestnicy poznają środki językowe, metody, wskazówki oraz triki ułatwiające prowadzenie lekcji języka niemieckiego po niemiecku. Podczas seminarium nauczyciele stworzą listę wskazówek, instrukcji dla nauczyciela, które nie tylko pomogą w organizacji lekcji po niemiecku, lecz także zaktywizują i zmotywują uczniów do komunikacji w tym języku.
 
Szkolenie jest bezpłatne. Serdecznie zapraszamy!
 

Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Termin: 03.03.2018 godz. 10.00 - 13.15.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 01.03.2018


Tablety, aparaty fotograficzne oraz programy komputerowe

dla łomżyńskich szkół i przedszkoli

 

Od  01.06.2017roku w czterech łomżyńskich szkołach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany jest projekt:  Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno –zawodowych”.  Jest to projekt partnerski  Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr  oraz Miasta Łomży, które reprezentuje Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Bezpośrednimi beneficjentami są nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Publicznego Gimnazjum nr 6 w Łomży.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez poprawę jakości kształcenia ogólnego. W projekcie przewidziano m.in. możliwość uzyskania przez nauczycieli Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych EPP e- nauczyciel ( ECDL). Uczniowie natomiast mają szansę zdobycia certyfikatu ECDL – STANDARD. 

W celu pełniejszej realizacji zadań projektowych zakupiono 40 tabletów oraz 4 cyfrowe aparaty fotograficzne, które w dniu 3 stycznia 2018 roku zostały przekazane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji Dyrektorom szkół objętych wparciem.

W dniu dzisiejszym przekazaliśmy także kolejną partię pomocy dydaktycznych, programów komputerowych i materiałów biurowych łomżyńskim przedszkolom, w ramach realizacji 2-letniego autorskiego projektu Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

 


 

„ Kiedy zaczyna padać śnieg, w sercach dużych i w sercach małych budzi się radość....”

         Kiedy za oknem padał śnieg, a w kalendarzu zostało zaledwie kilka dni do Świąt Bożego Narodzenia, wychowankowie Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - uczestnicy warsztatów teatralnych „W świecie filmy i teatru” w asyście kolegów i koleżanek z grupy IV Kangurki, przygotowali świąteczne show. Warsztaty realizowane są od października 2016 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS pt. „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” koordynowanego przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

Dnia 15.12.2018r. dzieci zaprezentowały efekt kilkumiesięcznej pracy w przedstawieniu teatralnym, pt: „Święta to magiczny czas”. Dzieci oraz zaproszeni goście, mogli poczuć się przeniesieni do odległego w czasie i przestrzeni zimowego miasteczka. W tym miejscu, w małej dziewczynce dokonywała się przemiana wewnętrznego smutku w radość, za przyczyną dobrych i serdecznych ludzi, których spotkała na swojej drodze. Sentymentalnej atmosferze przedstawienia sprzyjała nastrojowa ścieżka dźwiękowa, wyszukane oświetlenie i scenki taneczne niczym z nowojorskiego musicalu.

Przedstawienie było autorskim wytworem wyobrażeń Pani Iwony Wiśniewskiej, nauczycielki prowadzącej warsztaty teatralne- reżyserki show. Te zaś nie zostałyby zrealizowane bez koordynującej cały spektakl wychowawczyni Renaty Gronostajskiej, która odegrała rolę narratora i była głównym scenografem, własnoręcznie przygotowując scenę na deskach jedyneczkowego teatru. Za wyszukane stroje niczym z epoki renesansu, odpowiadali rodzice dzieci. Wykazali się oni niezwykłą kreatywnością, dzięki ich dziełom przedstawienie nabrało wyjątkowego charakteru.

Mamy nadzieję, że podobne aranżacje sceniczne zobaczymy jeszcze nie raz w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Łomży.

 

 


Rola wartości moralnych w procesie wychowania
 
         W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie nauczycieli religii, którzy podjęli refleksję nad tematem „Rola wartości moralnych w procesie wychowania”. Wychowanie do autentycznych wartości moralnych jest szczególnym zadaniem, jakie stoi przed rodziną i innymi środowiskami, mającymi istotny wpływ  na przebieg procesu wychowania. Wartości są częścią składową konstytuującą sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania. Decydują one o  określeniu celu wychowania, a  także o sposobie oddziaływań podporządkowanych realizacji tego celu. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej  i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia   i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,  dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Moralność w znaczeniu dodatnim jest równoznaczna z dobrocią  moralną, która oznacza przezwyciężanie własnego egocentryzmu na rzecz postaw prospołecznych, natomiast moralność w znaczeniu ujemnym jest  równoznaczna ze złem moralnym. Głównym celem wychowania moralnego jest rozwój moralny człowieka. To, czy młodzi ludzie  potrafią odróżniać dobro od zła i czy  posiadają  wysoką wrażliwość moralną, zależy od rozwiniętej u nich dojrzałości moralnej. Dojrzałość w tej dziedzinie ujawnia się w postawie broniącej wartości ponadczasowych, wzorców i ideałów zgodnych  z Dekalogiem oraz  nakazem miłości bliźniego,  personalistyczną wizją człowieka w ogóle. Wychowanie powinno prowadzić do głębi człowieczeństwa, które jest treścią     życia osoby i  jej integralnego rozwoju.
 
 
        Dlaczego wartości moralne? Odwoływanie się do wartości jest „nakazem moralnym, a odcięcie się do nich zawsze oznacza  przyjęcie koncepcji życia na próbę”. Zatem wartości stają się wyznacznikami życiowych wyborów i dążeń oraz decydują o rozwoju osobowym człowieka. Wartość jest wzorcem i domaga się urzeczywistnienia w ludzkim czynie. Świadomość moralna pełni rolę strażnika wartości, które są dla człowieka konstytutywne. Oznacza to, że wartości moralne są określane   w kategoriach dobra   lub zła, tego, co właściwe  lub niewłaściwe, słuszne  lub niesłuszne. Wartości moralne są trwałe, ogólnoludzkie, ponadczasowe i uniwersalne, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka. Dają one rękojmię normalności i przetrwania życia, co istotnie podnosi ich znaczenie wśród  wszystkich pozostałych wartości. Są podstawowym stymulatorem rozwoju umysłowego, kulturalnego, społecznego i moralnego ludzkości. Ich akceptacja zapobiega i przeciwdziała dehumanizacji różnych dziedzin życia, czy występowaniu zjawisk patologii społecznej. Pamiętajmy, zachęcali się nawzajem katecheci:   Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy. Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga,  a my mamy przecież taką możliwość! Bądźmy przekonani, ze nasi wychowankowie potrzebują poławiacza pereł, czyli takiego wychowawcy, który pomoże im odkryć, że są Bożymi perełkami i że mogą stawać się świętymi.
 
 
                                                                                                                                           Konsultant  w zakresie nauczania religii-
                                                                                                                                           Maria Sieczka

Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego
 
 

2 grudnia w Łomżyńskim  Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży odbyły się warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego: Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego. CLIL różni się od zwykłej nauki języka przede wszystkim tym, że w tej metodzie uczniowie poznają język aby móc się uczyć innych przedmiotów. Jest to metoda wzmacniająca nie tylko interakcje między grupą i nauczycielem ale też między samymi uczniami, rozwijająca kreatywne myślenie oraz kładąca nacisk na współpracę oraz  wspólne szukanie rozwiązań problemów.

Na warsztatach nauczyciele wzbogacili swój  warsztat pracy o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim. Dowiedzieli się, jak prowadzić lekcję  opartą  na temacie wziętym z życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście z podręcznika.

Warsztaty  dostarczyły wiele pomysłów na ciekawe i niebanalne lekcje. Poznane  metody i ćwiczenia łączące przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego  pozwolą nauczycielom prowadzić zajęcia aktywnie i efektywnie.

 


 

Podziękowanie za długoletnią pracę w oświacie
 

W związku z przejściem na emeryturę Pana Józefa Zalewskiego, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
nr 2 w Łomży, pracownicy ŁCRE złożyli wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w oświacie.
Dzisiejszy dzień nie jest dla nas radosnym, mamy jednak powody, by się cieszyć, bo dane nam było spotkać na swej drodze wyjątkowego, zawsze oddanego innym człowieka. Z dumą można powiedzieć, że  Jego ponad 40-letnia  praca przyniosła wiele pozytywnych efektów. Ten serdeczny, wyrozumiały dyrektor wniósł nieoceniony wkład w działalność poradnictwa na terenie Łomży.

         Panie Dyrektorze! Praca z Panem była dla nas zaszczytem i wyróżnieniem. Życzymy, aby bilans osiągnięć zawodowych stał się źródłem satysfakcji z efektów dotychczasowego trudu. Dziękując za współpracę, postawę godną naśladowania i serce włożone w każdy czyn na rzecz placówki życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności w życiu osobistym.
 
 

Sesja edukacyjno – doradcza dla pedagogów i psychologów miejskich placówek oświatowych.

 

 30 listopada  2017 roku   odbyła się  druga w  roku szkolnym 2017/2018 sesja edukacyjno – doradcza, na której spotkali się  pedagodzy i psycholodzy z miejskich placówek oświatowych  z doradcami zawodowymi ŁCRE.

Zaproszonym gościem i głównym prelegentem była p. Iwona Zaborowska, prezes Narodowego Forum Doradztwa Kariery, która prezentowała zagadnienie: „ Efektywne  funkcjonowanie doradztwa edukacyjno – zawodowego  dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych” oraz  propozycje i możliwości realizacji zajęć na różnych etapach edukacji w szkole.

Uczestnicy  sesji wymieniali się swoimi doświadczeniami,  propozycjami i uwagami dotyczącymi realizacji zajęć edukacyjno – doradczych w swoich szkołach.

Na koniec spotkania  pan dyrektor  M. Listowski  poinformował o terminie   III Łomżyńskiej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych, która zaplanowana jest na  28 luty 2017r. i zaprosił przedstawicieli szkół do udziału.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Do naszego grona dołączy nowe koleżanki, które serdecznie witamy.

 


 

                                                                                                                                             Dziękują doradcy zawodowi ŁCRE


Zapraszamy na Professional Development Day, w czasie którego dowiedzą się Państwo m.in.:

  •         Jaka będzie struktura egzaminu ósmoklasisty?
  •         Jaki będzie jego poziom?
  •         Czy będą poziomy trudności?
  •         Jakie będą typy zadań?
  •         Co z zadaniami otwartymi?
  •         Jakie będą podobieństwa i różnice pomiędzy tym egzaminem, a dotychczasowymi?
  •      Na jakie umiejętności zwrócić szczególną uwagę przy przygotowaniu?

 

Łomża, piątek 01.12.2017 r. godz. 15:00 – 16:30.
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji
ŁOMŻY ul. POLNA 16

 

                 

                                                                                                Spotkanie prowadzi: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga

 

Zapraszam każdego nauczyciela, któremu może przydać się wiedza o nowym egzaminie ósmoklasisty. 

                                                                                                                                            Z pozdrowieniami,

                                                                                                                                        Konsultant Metodyczny

                                                                                                                               Wiesława Gierłachowska-Bałdyga

                                                                                                                                             Tel.: 605 100 346

                                                                                                                              Email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  


Szkolenie - Jak wykorzystać przestrzeń budynku do nauki i zabawy ?
 
 
  • Opis szkolenia
  • Zapisy na szkolenie : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie 86 218 05 44

    

Pozwól uczniom odkrywać świat po niemiecku – Elementy CLIL na lekcji języka niemieckiego

 

Celem warsztatów jest poznanie metod i ćwiczeń łączących przekazywanie treści z różnych dziedzin z nauczaniem języka niemieckiego. Kompleksowe podejście do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów CLIL, wymiana doświadczeń na temat pracy z tekstem i słownictwem w sposób zrozumiały i ciekawy dla ucznia na różnych etapach kształcenia oraz wypracowanie krótkich sekwencji lekcyjnych nie tylko wzbogaci warsztat pracy nauczyciela o techniki przekazywania wiedzy i słownictwa fachowego w języku niemieckim, ale również uwrażliwi na praktyczne zastosowanie języka obcego i połączenie kompetencji językowych z wiedzą fachową.

 

Serdecznie zapraszamy.Adresat: Nauczyciele języka niemieckiego wszystkich typów szkół

Miejsce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża

Prowadzący: Krystyna Łuniewska

Termin: 02.12.2017 godz. 10.00 - 13.15.

Dodatkowe informacje: Szkolenie jest bezpłatne, ograniczona ilość miejsc - decyduje kolejność zgłoszeńJak zachwycić uczniów językiem niemieckim ?
 

Jak zachwycić uczniów językiem niemieckim? Zabrać ich w niebanalną podróż i to wcale nie gdzieś daleko - wystarczy ciekawa lekcja języka niemieckiego. 

Jak tego dokonać? O tym dowiedzieli się nauczyciele języka niemieckiego z Łomży na warsztatach przeprowadzonych przez koordynatorkę projektu Erlebnisreise mit Deutsch, Justynę Ciecharowską z Goethe-Instuitut w Warszawie. Spotkanie warsztatowe odbyło się 18.10. w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji. 

Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę to nowy projekt Goethe-Institut przeprowadzany we współpracy z wydawnictwem LektorKlett, mający na celu propagowanie języka niemieckiego w szkołach poprzez wykorzystanie klasycznych materiałów w niebanalny sposób. Szkoły, które wezmą udział w projekcie otrzymają pudło pełne materiałów dydaktycznych, a nauczyciele germaniści - szansę na udział w spotkaniach metodycznych, podczas których będą mogli szlifować swój warsztat pracy. 

Projekt to ponadto liczne aktywności zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. 

Germaniści z Łomży mogli poczuć przedsmak udziału w projekcie. Podczas dwugodzinnego spotkania dowiedzieli się, jak niebanalnie wprowadzić tematykę związaną z ochroną środowiska lub utrwalić nowo poznane słownictwo, rozwijając przy tym kreatywność uczniów. 

Dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie: wystarczy zgłosić swoją szkołę i przygotować z uczniami kartkę z wakacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 29.10., więcej informacji na stronie Goethe-Institut: http://www.goethe.de/warschau
 

Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu
dla  Szkół Podstawowych

„MOJE TALENTY”

 

 

Dnia 19 października 2017 r.  w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Moje talenty”. Konkurs plastyczny o tematyce zawodoznawczej zorganizowany był już po raz VI.  W tym roku odbył  się on pod hasłem „Moje talenty”, i wpisał się w obchody IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Łomża Pan  Mariusz Chrzanowski. Nagrody ufundowali: Prezydent Miasta Łomża oraz Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp. z o.o. w Łomży. W imieniu Prezydenta Miasta Łomża nagrody wręczał naczelnik Wydziału Oświaty w Łomży, Andrzej Piechociński.

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom, a nauczycielom-opiekunom dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie w rozwijaniu talentów swoich podopiecznych.

 


 
Relacja z wydarzenia edukacyjnego „Ekoboty”, czyli wynalazki

ze złomowiska

            W dniach 12-13 października 2017r. w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji było niezwykle twórczo, radośnie i naukowo. A wszystko za sprawą pasjonatów nowych technologii, kodowania i elektryki, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami postanowili podzielić się z młodszymi od siebie. Uczniowie „Mechaniaka”: Paweł Kowalewski, Patryk Berliński, Piotr Kryś oraz Krzysztof Kuśmirek zaprezentowali swoje talenty dzieciom i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 7. Team Infinitum Blue Light promował programowanie z wykorzystaniem elektrośmieci, chroniąc jednocześnie nasze naturalne środowisko. Pokazał działanie sterowników, głośnika plazmowego oraz linii produkcyjnej, a uczestnicy warsztatów mogli samodzielnie zbudować obwody elektryczne, nawigować „Ekobotami” i programować. Aktywność, emocje i współpraca to zdecydowane wyróżniki naszego wydarzenia. Zaś dobre projekty edukacyjne, to takie które kształtują postawy prospołeczne i przygotowują do życia w społeczeństwie, w którym nowe technologie wyznaczają kierunki rozwoju i służą zmianom.  
 

Jak zachwycić językiem niemieckim?

Zabrać uczniów w kreatywną podróż po niemiecku!

 

Warsztaty do projektu Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę

 

        Gry, zdjęcia, plakaty, karty pracy z pomysłami – wszystko związane z tematem podróży i zamknięte w jednym pudełku. Wszystko po to, aby poprowadzić niezapomnianą i kreatywną lekcję języka oraz promować język niemiecki w niekonwencjonalny sposób. Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym projektem „Erlebisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę”, który tworzony jest we współpracy Goethe-Institut oraz wydawnictwa LektorKlett. Pracujcie Państwo kreatywnie i efektywnie!

        Sprachspiele, Fotos, Plakate und Arbeitsblätter mit Ideen – alles zum Thema Reisen, alles in einer Box! Und vor allem: alles, um eine abwechslungsreiche Deutschstunde zu gestalten. Werben Sie für Ihr Fach auf unkonventionelle Art! Lernen Sie das neue Projekt „Erlebnisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę“ des Goethe-Instituts, welches in Zusammenarbeit mit dem Verlag LektorKlett durchgeführt wird, kennen. Arbeiten Sie kreativ und effektiv!  

 

Zapraszamy w podróż pełną wrażeń z niemieckim!

 

Referentka: Justyna Ciecharowska, Goethe-Institut Warschau, Koordynatorka projektu Erlebnisreise mit Deutsch

Język warsztatów: niemiecki

Termin: 18.10.2017

Godzina: 15:30 – 17:30

Miejce: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Polna 16, Łomża

Zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.10.2017Podsumowanie Konkursu dla  Szkół Podstawowych

„MOJE TALENTY”

realizowanego w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 

        Dnia 12 października 2017 r. o godzinie 8.30 zebrała się komisja w składzie:


1.      Anna Bureś – artysta plastyk  MDK DŚT Łomża

2.      Karolina Skłodowska – kierownik Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży

3.      Grzegorz Gwizdon – artysta plastyk, grafik Galeria Sztuki Współczesnej w Łomży

 

Po burzliwych obradach nad 98 pracami z 12 szkół z Łomży i ościennych miejscowości jury postanowiło przyznać:

Nagrody:

·           Nikola Sochacka „Skok do wody” (SP nr 4 w Łomży, kl.Va), opiekun: Andrzej Piotrowski

·           Dominika Żelechowska „Pianistka” (SP nr 5 w Łomży, kl.IVc), opiekun: Alina Krakowiecka

·           Blanka Chojnowska „Kajakarstwo” (SP nr 9 w Łomży, kl.IV), opiekun: Agnieszka Wysocka

·           Maria Zalewska „Pszczelarz” (SP nr 4 w Łomży, kl.VIc), opiekun: Andrzej Piotrowski

·           Julia Kowalczyk „Nauczyciel plastyki” (SP w Miastkowie, kl. IVa ), opiekun Grażyna Nadrowska

Wyróżnienia:

·              Michał Karwowski  „Tenisista” (SP w Konarzycach, kl.VI), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Maciej Mieczkowski „Pilot” (SP nr 4 w Łomży, kl.VIc), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Amelia Turek „Wiolonczelistka” (SP w Piątnicy, kl.VIc), opiekun: Justyna Kryszpin-Żmuda

·              Dżesika Trzcińska „Będę lekarzem” (SP w Kupiskach, kl.VI), opiekun: Hanna Zawalich

·              Maja Kotlewska „Jeździectwo – moja pasja” (SP w  Konarzycach, kl.V), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Natalia Przychodzeń „Kiedy będę dorosła” (SP nr 1 w Łomży, kl. IVa), opiekun: Małgorzata Czochańska

·              Maja Jasionek „Mam talent po siostrze” (SP nr 7w Łomży, kl.IVa), opiekun: Katarzyna Szmitko

·              Sebastian Kozikowski „Biznesmen” (SP w Konarzycach, kl.VIc), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Zuzanna Długozima „Gra na gitarze” (SP nr 9 w Łomży, kl.Vb), opiekun: Agnieszka Wysocka

·              Kornelia Grzymała „Malarstwo” (SP nr 4 w Łomży, kl.VIc), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Magdalena Sawicka „Moja przyszłość”  (SP w Dobrym Lesie, kl.IV), opiekun: Elżbieta Korwek

·              Julia Wądołowska „Makijażystka” (SP  w Konarzycach, kl.VIc), opiekun: Andrzej Piotrowski

·              Marcelina Karwowska „Nauczycielka matematyki”  (SP w Miastkowie, kl.Va), opiekun: Grażyna Nadrowska

Nagroda organizatora:

·                Wiktoria Mandziuk „Jazda konna” (SP nr 4 w Łomży, kl. Vc), opiekun:  Andrzej Piotrowski

·                Wiktoria Dudkiewicz „Malarka” (SP nr 9 w Łomży, kl.IVa), opiekun :Agnieszka Wysocka

·                Paulina Chyl  „Piosenkarka” (SP nr 4 w Łomży, kl. VIIa), opiekun:  Andrzej Piotrowski

·                Oliwia Kotowska „Baletnica” (SP w Piątnicy, kl.Vb),  opiekun:  Justyna Kryszpin-Żmuda

·                Magdalena Górska  „Jazda konna” (SP w Konarzycach, kl. VI), opiekun:  Andrzej Piotrowski

·                Natalia Hajdeczko „Ja w przyszłości-siatkarka” (SP nr 4 w Łomży, kl. Va), opiekun:  Andrzej Piotrowski

·                Aleksandra Modzelewska  „Projektant wnętrz” (SP nr 4 w Łomży, kl. Vc), opiekun:  Andrzej Piotrowski

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom, a nauczycielom życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu artystycznych pasji swoich podopiecznych.

 
 
Doradcy zawodowi ŁCRE