Reklama
Reklama

Kontakt

Rola wartości moralnych w procesie wychowania
 
         W Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie nauczycieli religii, którzy podjęli refleksję nad tematem „Rola wartości moralnych w procesie wychowania”. Wychowanie do autentycznych wartości moralnych jest szczególnym zadaniem, jakie stoi przed rodziną i innymi środowiskami, mającymi istotny wpływ  na przebieg procesu wychowania. Wartości są częścią składową konstytuującą sytuację wychowawczą oraz dokonujący się na jej podłożu proces wychowania. Decydują one o  określeniu celu wychowania, a  także o sposobie oddziaływań podporządkowanych realizacji tego celu. Wypracowanie i ukształtowanie właściwej  i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia   i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,  dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych zachowań. Moralność w znaczeniu dodatnim jest równoznaczna z dobrocią  moralną, która oznacza przezwyciężanie własnego egocentryzmu na rzecz postaw prospołecznych, natomiast moralność w znaczeniu ujemnym jest  równoznaczna ze złem moralnym. Głównym celem wychowania moralnego jest rozwój moralny człowieka. To, czy młodzi ludzie  potrafią odróżniać dobro od zła i czy  posiadają  wysoką wrażliwość moralną, zależy od rozwiniętej u nich dojrzałości moralnej. Dojrzałość w tej dziedzinie ujawnia się w postawie broniącej wartości ponadczasowych, wzorców i ideałów zgodnych  z Dekalogiem oraz  nakazem miłości bliźniego,  personalistyczną wizją człowieka w ogóle. Wychowanie powinno prowadzić do głębi człowieczeństwa, które jest treścią     życia osoby i  jej integralnego rozwoju.
 
 
        Dlaczego wartości moralne? Odwoływanie się do wartości jest „nakazem moralnym, a odcięcie się do nich zawsze oznacza  przyjęcie koncepcji życia na próbę”. Zatem wartości stają się wyznacznikami życiowych wyborów i dążeń oraz decydują o rozwoju osobowym człowieka. Wartość jest wzorcem i domaga się urzeczywistnienia w ludzkim czynie. Świadomość moralna pełni rolę strażnika wartości, które są dla człowieka konstytutywne. Oznacza to, że wartości moralne są określane   w kategoriach dobra   lub zła, tego, co właściwe  lub niewłaściwe, słuszne  lub niesłuszne. Wartości moralne są trwałe, ogólnoludzkie, ponadczasowe i uniwersalne, ponieważ wyrosły ze zrozumienia natury człowieka. Dają one rękojmię normalności i przetrwania życia, co istotnie podnosi ich znaczenie wśród  wszystkich pozostałych wartości. Są podstawowym stymulatorem rozwoju umysłowego, kulturalnego, społecznego i moralnego ludzkości. Ich akceptacja zapobiega i przeciwdziała dehumanizacji różnych dziedzin życia, czy występowaniu zjawisk patologii społecznej. Pamiętajmy, zachęcali się nawzajem katecheci:   Aby kogoś widzieć, wystarczą oczy. Aby kogoś rozumieć, trzeba kochać. Aby kogoś wychowywać, trzeba przyprowadzać go do Boga,  a my mamy przecież taką możliwość! Bądźmy przekonani, ze nasi wychowankowie potrzebują poławiacza pereł, czyli takiego wychowawcy, który pomoże im odkryć, że są Bożymi perełkami i że mogą stawać się świętymi.
 
 
                                                                                                                                           Konsultant  w zakresie nauczania religii-
                                                                                                                                           Maria Sieczka

Współpracujemy z :