Reklama
Reklama
Formularz zgłoszeniowy

"Przemoc rówieśnicza - jak prowadzić profilaktykę
i interwencję
"

19.03.2019

Obowiązek informacyjny administratora danych

1.      Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży, ul. Polna 16, tel:, 86 218 05 44, e – mail: lcre.lomza@interia.eu, WWW: www.lcre-lomza.webd.pl;

2.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 086 218 05 44, lcre.iodo@interia.eu

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z: przeprowadzeniem rekrutacji na szkolenie, utworzeniem listy obecności, wypisaniem zaświadczeń oraz publikacji zdjęć ze szkolenia na stronie ośrodka

4.     Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w następującym zakresie: imienia i nazwiska, wizerunku, danych kontaktowych, daty i miejsca urodzenia oraz nazwy szkoły/placówk, adresu zameldowania

5.        Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych rekrutacji w oparciu o Pani/Pana zgodę (art. 6 ust 1 lit. a RODO), którą wyrażasz zaznaczają określony przycisk wyboru pod formularzem aplikacyjnym w systemie aiContactSafe lub w inny sposób wskazany  przez nas dla danego procesu rekrutacyjnego .

6.         Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

7.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od daty przeprowadzenia szkolenia oraz po zakończeniu tego okresu, jeżeli administrator danych będzie to tego zobowiązany na mocy odrębnych przepisów prawa;

8.      Administrator danych zapewnia Pani/Panu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia, tzn. umożliwia Pani/Panu wgląd do swoich danych osobowych i ich poprawianie, sprostowanie, żądanie ograniczenia przetwarzania, żądanie realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacja prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia danych;

9.         Jeżeli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednakże nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych przez administratora, przed datą cofnięcia przez Panią/Pana zgody;

10.      Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sprzeczności z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego;

11.     Podanie przez Panią/Pana danych  jest wymogiem ustawowym, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1632,) jeżeli ich Pani/Pan nie poda, uniemożliwi to rekrutację na szkolenie.

12.       Nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:

imienia, nazwiska, wizerunku, danych kontaktowych,daty i miejsca urodzenia, nazwy szkoły/placówki, adresu zameldowania

w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, utworzenia listy obecnośći, wypisaniem zaświadczeń/dyplomów oraz publikacji zdjęć ze szkolenia na stronie ośrodka przez: 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji  z siedzibą w Łomży

 

Powyższe dane osobowe podaję dobrowolnie.

Zostałem/zostałam poinformowany/a o moim prawie do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym czasie.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że ewentualne wycofanie niniejszej zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora, które dokonane zostało przed datą cofnięcia przez mnie zgody.

 


Wypełnij pola oznaczone gwiazdką.
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Współpracujemy z :