Reklama
Reklama

Nauczyciel naucza a mózg ucznia buja w obłokach

12.04.2019

 

Treści:

- elementy neurobiologii w nauczaniu  i uczeniu się,

- mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela,

- mechanizm motywacji wewnętrznej.

ADRESACI : Nauczyciele wszystkich typów szkół

FORMA: Warsztat

TERMIN: 12.04.2019-04-05

START: godz.16:00

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Marta Brzozowska

ORGANIZATOR: Anna Domurat

KOSZT: Bezpłatne


WARSZTATY Z PROGRAMEM: Hot Potatoes.

 

 

 

ADRESACI: zainteresowani nauczyciele ze wszystkich etapów kształcenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE: do 10 04.2019 – poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie głównej ośrodka

CZAS TRWANIA: 2 spotkania po 3 godziny dydaktyczne od godziny 1515 do 1745.

DATA: 11.04.2019; 18.04.2019

CEL SZKOLENIA:

  1. Tworzenie multimedialnych ćwiczeń polegających na uzupełnianiu zdań, zadań testowych, zadań typu dopasowanie (dobierz w pary), krzyżówek, zadań z rozsypanką wyrazową.
  2. Tworzenie zestawu ćwiczeń z internetową stroną główną zawierającą linki do stron z ćwiczeniami.

PROWADZĄCY: Janusz Kossakowski

TYP SZKOLENIA: warsztaty

KOSZT: bezpłatny


Zaproszenie na szkolenie
 
 
 

Tytuł: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych

Cele:

·         Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

·         Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN.

·         Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

Data: 16.04.2019 godz. 15:00

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne

Adresaci:  Dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Prowadząca: Anna Borawska

Koszt: bezpłatnie


Relacja ze szkolenia w Przedszkolu i Żłobku Publicznym

nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży

 

 


To nie żart na Prima Aprilis: wiosenne popołudnie 01.04.2019 roku grono pedagogiczne Przedszkola i Żłobka Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży poświęciło na doskonalenie zawodowe.

Przeprowadzone przeze mnie szkolenie nosiło tytuł: „Porozumiejmy się, bo mamy wspólny cel – dobro dziecka…, czyli o komunikacji rodziców i wychowawców”. Jego celem było podwyższenie poziomu kompetencji nauczycieli (wiedza, umiejętności, postawy) w zakresie współpracy z rodzicami.

Powszechnie wiadomo, że relacje wychowawców z rodzicami wychowanków mają prawo być trudne, a ich prawidłowe ułożenie wymaga wysokich umiejętności interpersonalnych.

W związku z powyższym nauczycielki z Przedszkola i Żłobka nr 4 w Łomży zostały wyposażone w narzędzia służące asertywnej komunikacji. Na podstawie refleksji nad relacjami nauczyciel-rodzic miały możliwość zidentyfikowania własnej postawy w sytuacji trudnej. Doświadczanie jej skutków może powodować dyskomfort w relacji z rodzicem oraz konkretne działania negatywne. Wszystkie uczestniczki szkolenia zgodnie stwierdziły, że odpowiedzią na większość kłopotów może być skuteczna komunikacja.

Spotkanie przebiegało w bardzo kreatywnej i przyjaznej atmosferze. Serdecznie dziękuję Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży za zaproszenie, a wszystkim uczestniczkom szkolenia za aktywny w nim udział.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


KOLEJNE SPOTKANIE Z WYCHOWANKAMI W BURSIE SZKOLNEJ
NR 2 W ŁOMŻY W RAMACH ZAJĘĆ DORADCZYCH

 

W czwartek 28.03.2019 r. odbyły się kolejne zajęcia  doradcze dla wychowanków Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży prowadzone przez doradcę zawodowego ŁCRE Annę Borawską.

Uczniowie poznawali tajniki rozmowy kwalifikacyjnej i dokumentów aplikacyjnych. Poprzez quiz wiedzy mieli szansę sprawdzić, jak dużo już wiedzą na temat sporządzania CV i listu motywacyjnego oraz usystematyzować te wiadomości.

Mieszkańcy Bursy Szkolnej nr 2 dowiedzieli się, na jakie aspekty dokumentów aplikacyjnych zwracają szczególną uwagę rekruterzy i jak dobrze wypaść podczas wywiadu na rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto uczniowie nauczyli się, jak z pozornie krótkiego i ubogiego życiorysu stworzyć CV, które wyeksponuje wszystkie walory aplikanta.

Spotkanie jak zwykle przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Dyrekcji, wychowawcom i wychowankom Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży serdecznie dziękuję za zaproszenie i miłe przyjęcie.

 Następne zajęcia z cyklu „Kompetencje. Doradztwo zawodowe” w bursie już wkrótce. Podczas comiesięcznych spotkań z doradcą zawodowym Anną Borawską wychowankowie bursy zgłębiają wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie planowania swojej kariery edukacyjno-zawodowej oraz kompetencji kluczowych.  Mają również okazję skorzystać z konsultacji indywidualnych.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Sesja poradnictwa edukacyjno - zawodowego
 
 
 

Dnia 01.04.2019 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu dzisiejszego spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Joanna Filipkowska – dyrektor Centrum Edukacji

 i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, która przedstawiła uczestnikom sesji zadania realizowanych przez w/w instytucję, do których należy: prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, działalność promocyjna i informacyjna w zakresie realizowanych  zadań. Poinformowała również o rekrutacji do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” https://ohp.pl/?page_id=7049 dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i zachęciła placówki oświatowe do współpracy.

Kolejna część spotkania dotyczyła diagnozy funkcjonalnej – przedstawienia aktualnych i projektowanych zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tę część spotkania poprowadziły psycholog – Magdalena Pękalak-Pawłowicz i pedagog – Małgorzata Dąbrowska przy wsparciu Pani dr hab. Joanny Truszkowskiej - wicedyrektor ŁCRE ds. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Zebrani na sali pedagodzy i psycholodzy czynnie uczestniczyli w  spotkaniu.  Mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące  pytania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Na zakończenie sesji p. Marzena Wasilewska poinformowała o mającym się odbyć wkrótce Quizie dla Szkół Podstawowych. Liczymy na udział uczniów szkół  podstawowych z miasta Łomża i powiatu łomżyńskiego.

Wszystkim gościom dziękujemy  za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Marzena Wasilewska
Mariola Milewska


Zajęcia z doradcą zawodowym w Przedszkolu  Publicznym nr 8  w Łomży

 

galeria zdjęć

22 marca 2019 r. w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Łomży odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym.

Grupa 4-latków poznawała ciekawe zawody. Tym razem szerzej został przedstawiony maszynista. Dzieci aktywnie, z wielkim zaangażowaniem pracowały  nad konstruowaniem  lokomotywy, ćwiczyły jazdę bezkolizyjną pociągiem, a także  słuchały ciekawostek związanych z pracą kolejarza.

Od przedszkola do….,  preorientacja zawodowa towarzyszy nam od najmłodszych lat. Warto pamiętać o tym w codziennej pracy z dziećmi.

Zachęcamy nauczycieli przedszkoli z łomżyńskich placówek do współpracy z doradcami zawodowymi z ŁCRE w Łomży.

 

Sylwia Lutostańska

doradca zawodowy


Metody aktywizujące  w nauczaniu języków obcych

5.04.2019r.

CELE:

 

  • Nabycie  umiejętności  stosowania  technik  aktywnych  w  trakcie nauczania języka obcego
  • Kształtowanie postawy nauczyciela zorientowanego na aktywny rozwój uczniów 
  • Stworzenie  bazy materiałów dydaktycznych  na potrzeby realizacji zajęć przez uczestników szkolenia

ADRESACI: Nauczyciele języka ang. w przedszkolach i klasach I-III

FORMA: Warsztat

TERMIN: 5.04.2019r.

START: godz. 15.30

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Kamila Nowocińska – ekspert zewnętrzny, n-l praktyk

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 40zł


Zajęcia „Moja przyszłość” w grupie I ZSEiO nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”

 

W lutym i marcu 2019 roku realizowane były zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów grupy pierwszej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży w ramach projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”.

W skład tejże grupy wchodzili maturzyści z klasy licealnej, którzy już wkrótce wkroczą w dorosłość jako absolwenci łomżyńskiego „ekonomika”.

Cykl zajęć z doradztwa zawodowego nawiązywał tematycznie do idei projektu – kształcenia kompetencji kluczowych. Uczniowie dowiedzieli się, jakie kompetencje są najbardziej cenione przez pracodawców na rynku pracy. Podczas realizacji zajęć szczególny nacisk położony został na kompetencje społeczne. Uczniowie chętnie brali udział w ćwiczeniach, dyskusjach, rozwiązywali i analizowali case study, dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami.

Zwieńczeniem zajęć była indywidualna analiza preferencji zawodowych pod kątem osobowości i środowiska pracy.

Udział w projekcie był cennym doświadczeniem także i dla mnie. Dziękuję uczniom, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Panu Dyrektorowi i wychowawczyni klasy  III dziękuję za wsparcie od strony organizacyjnej, a całej społeczności ZSEiO nr 6 w Łomży za życzliwe przyjęcie.

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


„MÓJ ZAWÓD, MOJE POWOŁANIE”

 

galeria zdjęć

W drugim tygodniu Wielkiego Postu A.D. 2019 w klasach VIIb i VIIIa Szkoły Podstawowej nr 2 i  w klasach VIIb i VIIIc Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży przeprowadzone zostały lekcje z zakresu doradztwa zawodowego pod hasłem „Mój zawód, moje powołanie”. Gośćmi specjalnymi i zarazem bohaterkami spotkań z młodzieżą były siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à  Paulo – Siostra Elżbieta i Siostra Walentyna.

Tematem przewodnim cyklu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach siódmych i ósmych szkoły podstawowej jest samopoznanie, identyfikacja własnych talentów i predyspozycji zawodowych w celu odkrycia swojego... „powołania”.

Wielu młodych ludzi zadaje sobie pytanie „Kim zostać w przyszłości?”, „Jak dokonać właściwego wyboru swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej?” O takich dylematach opowiadały również siostry – Elżbieta i Walentyna. Zwracały uwagę, że decyzja o wyborze przyszłej szkoły, studiów, zawodu jest trudna, a zarazem bardzo ważna. Jeśli okaże się tą właściwą, odczuwamy prawdziwy „pokój w sercu” i mamy poczucie spełnienia. Tak właśnie było z odkrywaniem powołania w przypadku sióstr, które podzieliły się historią swojego życia z młodzieżą.

Siostry opowiedziały także, o jakich zawodach marzyły będąc małymi dziewczynkami. Okazuje się, że wszystkie te marzenia zostały zrealizowane, ponieważ życie zakonne niesie ze sobą posługę bliźnim na wiele różnych sposobów i daje szansę wykazać się w wielu dziedzinach, a talentów siostry mają bardzo, bardzo wiele.

Bohaterki spotkań opowiadały również o tym, jak wygląda ich dzień w zgromadzeniu oraz zachęcały młodzież do udziału w  inicjatywach podejmowanych przez siostry, takich jak: zajęcia świetlicowe z dziećmi, oaza, rekolekcje, pomoc osobom starszym. Siostra Walentyna, która pochodzi z Ukrainy odpowiadała także na pytania na temat swojego ojczystego kraju, a Siostra Elżbieta wspomniała o swoim wyjeździe do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Na zakończenie spotkania młodzież otrzymała od sióstr upominki. Lekcja przebiegła w tak miłej atmosferze i pytań było tak wiele, że uczniowie  z klasy VIIb ze Szkoły Podstawowej nr2 (którzy od dawna prosili o zorganizowanie spotkania z siostrami) zostali w szkole dłużej, aby dokończyć rozmowę z gośćmi.

Serdecznie dziękuję Siostrze Elżbiecie i Siostrze Walentynie za przyjęcie zaproszenia oraz za podzielenie się cenną historią swojego powołania!

Dziękuję również uczniom, którzy wyszli z inicjatywą zorganizowania tej nietypowej lekcji  i godnie w niej uczestniczyli!

 

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE


Współpracujemy z :