Reklama
Reklama

Kolejna wizyta młodych sportowców w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

 

Młodzi sportowcy – uczniowie klasy drugiej Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży w środę 27.02.2019 roku  po raz kolejny odwiedzili mury Szkoły Podstawowej nr 2. Towarzyszył im Kierownik Szkolenia Sportowego – Pan Dariusz Kisiel, który jest absolwentem SP2.

Wizyta gości odbywała się w ramach zajęć z doradztwa zawodowego realizowanych w tejże szkole przez Annę Borawską z Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, również absolwentkę SP2.

Młodzi mistrzowie sportu opowiadali o swoich sukcesach i ścieżce rozwoju, dumnie prezentując swoje osiągnięcia, medale i puchary. Kierownik Szkolenia Sportowego przedstawił specyfikę LMS jako szkoły, w której uczniowie mają szansę nie tylko realizować standardowy program liceum ogólnokształcącego, ale też rozwijać swoje zainteresowania trenując wybrane przez siebie dyscypliny sportu.

Dla uczniów klasy VIIIa i VIIb Szkoły Podstawowej nr 2 spotkanie z młodymi ludźmi odnoszącymi sukcesy sportowe było doskonałą lekcją motywacji i nauką, że „trening czyni mistrza”, czyli wytrwałość i ciężka praca mogą przynieść satysfakcjonujące owoce.

Serdecznie dziękuję Panu Dariuszowi Kisielowi i uczniom Liceum Mistrzostwa Sportowego za spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży, podczas którego zaprezentowali swoje talenty, życząc im kolejnych sukcesów!

 

galeria zdjęć

 

Anna Borawska


Dnia 22 lutego odbyło się spotkanie nauczycieli religii. Tematyka spotkania to: ,,Ocena pracy nauczyciela religii w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego”. Katecheci zapoznali się z podstawą prawną oceny pracy nauczyciela i oceną merytoryczną pracy katechety ustaloną przez właściwą władzę kościelną. Poznali uprawnienia wizytatora religii i  zapoznali się z arkuszem obserwacji lekcji religii. Zostały zaprezentowane przykłady dobrych praktyk lekcji religii, które będą pomocą przy tworzeniu scenariuszy katechez .

 Praca nauczyciela religii to nie tylko ocena pracy dokonana  przez dyrektora szkoły, ale i ocena pracy dokonana w imieniu biskupa przez  wizytatora religii. Spotkanie to pozwoliło lepiej zrozumieć  przepisy związane z oceną pracy nauczyciela religii.

 

Konsultant ds. religii

Anna Domurat


 
"Relacja z forum germanistów"
 

        Dnia 16 lutego 2019 roku w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji odbyło się Forum nauczycieli języka niemieckiego pod hasłem Deutschmalanders. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża we współpracy z ŁCRE i Wydawnictwem Szkolnym PWN oraz pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łomża. Miało ono na celu wymianę doświadczeń w nauczaniu języka niemieckiego oraz poznanie nowatorskich metod pracy z uczniami, dzięki którym łatwiej i przyjemniej zdobywają oni umiejętności językowe. W Forum wzięło udział 45 uczestników z Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki, Białegostoku, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa oraz regionu. W ramach forum nauczyciele j. niemieckiego podzielili się swoimi doświadczeniami.

        Pani Milena Godlewska zrelacjonowała organizację i przebieg wymiany młodzieży na przykładzie projektu między Szkołami Katolickimi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży i Gimnazjum im. Clary Fey w Bonn. Z kolei pani Teresa Grodzicka ze Szkoły Podstawowej NR 10 w Łomży zaprezentowała przeprowadzony wraz z uczniami projekt Łomża – meine Stadt, którego podsumowaniem był wyjazd do Berlina i lekcja języka niemieckiego na Alexanderplatz.  Następnie nauczycielki z Ostrołęki, panie Małgorzata Alomar, Renata Dzierzgowska i Marta Sieda, w wystąpieniu pt. Erasmus+ od pomysłu do projektu przybliżyły zebranym zasady organizacji wymiany młodzieży w ramach tego programu.  Pani Urszula Banach, nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie oraz organizatorka wymiany młodzieży omówiła Polsko – niemiecki projekt techniczny Budowa maszyny do pozyskiwania miodu balsamicznego. Ważnym punktem było też wystąpienie pani Magdaleny Otto z Białegostoku. Prelegentka przedstawiła kierunki realizacji polityki oświatowej na r.szk. 2018/19 oraz zaprezentowała okolicznościową lekcję języka niemieckiego z Kahootem z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach Forum odbyła się też prelekcja na temat nowoczesnego podejścia do nauczania języka niemieckiego w szkołach ponadpodstawowych z wykorzystaniem zjawiska transferu językowego oraz metod pracy dostosowanych do potrzeb pokolenia C. Wygłosiła je pani  Agnieszka Bień, konsultant Wydawnictwa Szkolnego PWN.

         Sobotnie Forum nauczycieli języka niemieckiego było wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń pedagogicznych. Z pewnością dowiodło ono, że praca nauczycieli to ogromny wkład w rozwój i przyszłość naszych uczniów.

galeria zdjęć


Emocje i rozwój dzieci młodszych 
Wstęp do metody Kids Sklills
26.02.2019r.
 
 

TREŚCI:

1. Podstawowe założenie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

2. Budowania zasobów i poczucia kompetencji dziecka na każdym etapie rozwojowym.

3. Metoda 15 kroków we wspieraniu rozwoju dziecka w wieku 3 - 11 lat.

4. Kids Skills w pracy indywidualnej i grupowej.

5. Myślenie skoncentrowane na rozwiązaniach jako metoda pracy z dziećmi.

ADRESACI: Wychowawcy przedszkoli oraz nauczyciele klas I-III

FORMA: Warsztat

START: godz. 15.30 (4 godziny dydaktyczne)

PROWADZĄCY: Mateusz Rainka - psycholog

ORGANIZATOR: Marta Brzozowska

KOSZT: 30 zł.


III sesja doradców zawodowych

 

Dnia 11.02.2018 roku w siedzibie Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji odbyła się kolejna w bieżącym roku szkolnym sesja poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla pedagogów
i psychologów  z łomżyńskich placówek oświatowych. Licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor ŁCRE Pan Maciej Listowski, który poinformował zebranych o przebiegu spotkania.
            Część główną spotkania rozpoczęła Pani Katarzyny Rogińska – Święcka z Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży prelekcją na temat: „Trendy na lokalnym rynku pracy”, której wszyscy obecni wysłuchali z dużym zainteresowaniem. Informacje o Krajowym Funduszu Szkoleniowym przekazała zgromadzonym Pani Anna Choińska z PUP w Łomży.

            Następnie doradcy zawodowi przypomnieli i zachęcali wszystkich do korzystania z sieci pedagogów i psychologów, aby zamieszczali pomysły, materiały i informacje na stronie www.doskonaleniewsieci.pl.

Kolejna część spotkania poświęcona była zaplanowanej na dzień 05.03.2019 r. IV Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych
i Ponadpodstawowych, którą honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Łomża, Pan Mariusz Chrzanowski.

W drodze losowania ustalone zostały stanowiska szkół i placówek oświatowych  prezentujących się w czasie Giełdy. Poruszono temat technicznego przygotowania stanowisk, dowozu uczniów na Giełdę oraz prezentacji placówek.  W Hali Olimpijczyków Polskich zaprezentuje się łącznie 24 instytucje oświatowe: 12 szkół zawodowych różnego typu, 7  liceów ogólnokształcących oraz 4 bursy szkolne. Swoją pomocą podczas całej imprezy będą służyli doradcy zawodowi ŁCRE
w Łomży, którzy umożliwią uczniom wykonanie testów predyspozycji zawodowych.

Mamy nadzieję, że w dniu 05.03.2019 r. halę im. Olimpijczyków Polskich przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży odwiedzą zarówno gimnazjaliści klas trzecich, jak i kończący w tym roku szkolnym uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Liczymy również na obecność rodziców.

 Wszystkim gościom dziękujemy za aktywny udział w sesji oraz już dziś zapraszamy na kolejne spotkania, licząc na owocną współpracę.

Doradcy zawodowi ŁCRE

Karta nauczyciela po nowelizacji i jej wpływ na planowanie arkuszy organizacyjnych szkół/przedszkoli 2019/2020
 

 

 

 MIEJSCE SZKOLENIA: Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży ul. Polna 16

ADRESAT: dyrektorzy szkół, przedszkoli, osoby przygotowujące arkusze organizacyjne, pracownicy samorządowych organów prowadzących.

SZKOLENIE PROWADZIŁA: Elżbieta Rabenda – wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Akademii Wspólnoty dla wydawnictwa Municipium, ośrodków FRDL, w całym kraju, RIO, edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i kadry zarządzającej, prowadzonych przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne i niektóre Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, prowadzi webinaria, a także trener w wielu innych instytucjach i firmach szkoleniowych. Członek OSKKO. Ekspert z listy MEN (1121). Odznaczona medalem KEN.
 
 

 

Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.

 

TEMAT: Wdrażanie elementów doradztwa zawodowego na zajęciach lekcyjnych.

CELE:  

 Identyfikacja korzyści, jakie daje poradnictwo zawodowe prowadzone od najmłodszych lat w edukacji formalnej i nieformalnej.

 Zapoznanie z organizacją doradztwa zawodowego w szkołach zgodnie z rozporządzeniem MEN z 16.08.2018 r.

  Prezentacja sposobów wdrażania elementów doradztwa zawodowego na lekcjach przedmiotowych (przykłady dobrych praktyk).

 

ADRESACI: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

FORMA: Wykład z elementami warsztatu

TERMIN: 13.02.2019r. 

START: godz. 16.30

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne

PROWADZĄCA: Anna Borawska

KOSZT: Bezpłatne

UWAGA - zmiana terminu szkolenia na 16.04.2019 (wtorek) godzina 1500


OCENA PRACY NAUCZYCIELA RELIGII

W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
 PRAWA OŚWIATOWEGO

 

Termin: 22 luty 2019r. godz. 16: 00 ( 4 godz. dydaktyczne )

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Forma: Wykład z elementami warsztatu

Treść: Analiza podstaw prawnych oceny pracy nauczyciela.

Ocena merytoryczna pracy katechety ustalona przez właściwą władzę kościelną

 - uprawnienia wizytatora religii.

Zapoznanie z arkuszem obserwacji lekcji religii przez wizytatora religii.

Prowadzący: Bogumiła Rzepnicka, Anna Domurat

Organizator: Anna Domurat

Koszt: Bezpłatne


„Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji ”- informacje o realizowanym projekcie.

 

W sześciu łomżyńskich szkołach od 01.07.2018 r jest realizowany projekt „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji ”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

Kwota dofinansowania:  1.668.399,43zł.Wkład własny:  88.191zł .Budżet ogółem: 1.756.590,43 zł

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i liceum korzystają z bogatej oferty edukacyjnej. Uczestniczą w zajęciach dodatkowych wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, przyrody, biologii, geografii, chemii. Wezmą udział w warsztatach naukowych : „Młody programista”,  „Kosmos bliżej Łomży”, warsztaty w ramach współpracy szkół ponadgimnazjalnych z łomżyńską szkołą wyższą PWSIiP

Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będą wycieczki do:  Centrum Nauki Kopernik , Parku Narodowego , Oceanarium oraz Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni .

Na obóz językowy „Wakacyjna Akademia Języka Angielskiego” pojedzie 35  uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki z testu kompetencji i wykażą się dużym zaangażowaniem. Dodatkowe zajęcia przyczynią się do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

W SP7 i SP10 realizowane są także zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów w zakresie stwierdzonych deficytów- logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja indywidualna.   

7 nauczycielek z SP7 i SP10 rozpoczęło studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, a 34 nauczycieli  podnosi swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli: języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych.

Planowane są również 4 szkolenia Rad Pedagogicznych SP7 i SP10 w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzicami .

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały również wsparcie w postaci: adaptacji pomieszczeń  na kwotę 68 941zł, zakupiono 8  mobilnych pracowni komputerowych na kwotę 158 817, materiały biurowe za 57 553 zł, pomoce dydaktyczne za41 328 zł. W III LO doposażono pracownię chemiczną za 17 073 zł .Zakupione zostaną do szkół  tablice interaktywne, laptopy z oprogramowaniem, projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, wizualizery, radioodtwarzacze, aparaty fotograficzne, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt specjalistyczny za około 148770 zł.


Współpracujemy z :