Deklaracja dostępności strona internetowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

  1. Polna 16, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzą trzy stopnie schodów. Przed wejściem do budynku zbudowany jest podjazd
z poręczami dla wózków inwalidzkich. Główne drzwi budynku są otwierane na zewnątrz. Na parterze budynku po prawej stronie umiejscowiony jest sekretariat Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji , po lewej stronie sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Terapia i diagnoza w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 odbywa się na parterze i na pierwszym piętrze budynku.
Ze względu na brak windy osoby niepełnosprawne maja możliwość przeprowadzenia całej diagnozy/terapii na parterze budynku. Sala do integracji sensorycznej oraz sala biofeedback znajdują się na parterze budynku. Na korytarzu z lewej strony, znajduje się oznaczona łazienka
z ubikacją z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych tj. pomieszczenie odpowiednio szerokie, zamontowane uchwyty uchylne, brak progów podjazdowych, rozmieszczenie włączników światła, zamków uwzględnia swobodny zasięg osoby siedzącej na wózku, a więc między 80 a 120 cm.