Reklama

Do pobrania

Na badanie uczeń może zostać zgłoszony na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
             Uczeń pełnoletni dokonuje zgłoszenia osobiście.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie poradni. Po otrzymaniu wniosku poradnia wyznacza termin badania.

W dniu badania uczeń niepełnoletni zgłasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 

WNIOSKI DO POBRANIA:

Tygodniowy rozkład pracy pracowników poradni

pobierz

HARMONOGRAM ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

pobierz

Wniosek rodzica o badanie dziecka w wieku przedszkolnym

pobierz

Wniosek o zdiagnozowanie ucznia.

pobierz

Wniosek o badanie ucznia gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

 - specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja,

dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego

pobierz

Opinia przedszkola/szkoły na potrzeby zespołu orzekającego

pobierz

Opinia szkoły o uczniu z trudnościami w czytaniu i pisaniu kl. I-III

pobierz

Opinia szkoły o uczniu klas IV – VIII lub gimnazjum z ogólnymi trudnościami w nauce

pobierz

Informacja nauczyciela matematyki o uczniu
(w przypadku podejrzenia dyskalkulii)

pobierz

Informacja nauczyciela języka polskiego
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

pobierz

Wniosek o przekazanie teczki 

pobierz

Wniosek do zespołu orzekającego poradni

pobierz

Wniosek o wydanie opinii z badań

pobierz

OPINIA SZKOŁY - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

pobierz

zAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA

pobierz