Do pobrania

Na badanie uczeń może zostać zgłoszony na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.
             Uczeń pełnoletni dokonuje zgłoszenia osobiście.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie poradni. Po otrzymaniu wniosku poradnia wyznacza termin badania.

W dniu badania uczeń niepełnoletni zgłasza się
z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Korzystanie z usług poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

 WNIOSKI DO POBRANIA:

Wniosek o WYDANIE Orzeczenia (wypełnia się po diagnozie dziecka w PP-p)

pobierz

Zgoda na współpracę poradni ze szkołą/placówką.

pobierz

Wniosek o WYDANIE OPINII Z BADAŃ.

pobierz

Wniosek rodzica o badanie dziecka (przedszkole)

pobierz

Wniosek o zdiagnozowanie ucznia.

pobierz

Wniosek o badanie ucznia (szkoła ponadpodstawowa)
 - specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

pobierz

OPINIA NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO KL. 4-8

pobierz

Opinia ogólne trudności w nauce i zachowaniu kl. IV-VIII

pobierz

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego

pobierz

OPINIA PRZEDSZKOLA/SZKOŁY NA POTRZEBY ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

pobierz

OPINIA UCZEŃ SZCZEGÓLNIE ZDOLNY/INDYWIDUALNY TOK NAUKI

POBIERZ

Wniosek o przekazanie teczki 

pobierz

OPINIA SZKOŁY - ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

pobierz

zAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA UCZNIA
(zindywidualizowana ścieżka kształcenia)

pobierz

INFORMACJA O UCZNIU Z TRUDNOŚCIAMI - KL. I - III

pobierZ

Reklama