Funkcje i kompetencje :

* Maciej Listowski - Dyrektor Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej nr  2 w Łomży.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

I. Psycholodzy:

* Danuta Kudaj - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Zofia Reterska - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, terapeuta EEG – Biofeedback, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Metodą Feuersteina - Instrumental Enrichment, trener umiejętności społecznych, praktyk Metody Tomatisa®. Podyplomowe Studia Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Profilaktycznymi, Studium Socjoterapii i profilaktyki uzależnień, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Terapii Pedagogicznej, Teoretyczny i praktyczny kurs z zakresu terapii EEG-Biofeedback I stopień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment, Certyfikowane szkolenie: Trening Umiejętności Społecznych, I poziom Kursu Tomatis® TalksUp® Training.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Barbara Witkowska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Socjoterapii, Kurs Terapii Poznawczo - Behawioralnej, Kurs Doskonalący z zakresu Terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, II stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback,

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Anna Sobocińska - mgr psychologii, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia w Zakresie Oligofrenopedagogiki, Podyplomowe Studia Usprawniania Dzieci ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Kurs kwalifikacyjny "Wczesne wspomaganie i edukacja dzieci z autyzmem".

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.* Agnieszka Filipiuk - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, Podyplomowe Studia z Zakresu Diagnozy i Terapii Pedagogicznej.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 * Magdalena Pękalak - Pawłowicz - mgr psychologii, nauczyciel dyplomowany, Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej, Kurs terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży, Certyfikowany terapeuta prowadzenia zajęć terapeutycznych Metodą Profesora Feuersteina - Instrumental Enrichment.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

II. Pedagodzy:

 

 * Joanna Rakowska - mgr pedagogiki, surdopedagog, terapeuta, nauczyciel dyplomowany. Podyplomowe Studia w zakresie Terapii Pedagogicznej, Podyplomowe Studia w zakresie Surdopedagogiki, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji - szkolenie podstawowe. Ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Małgorzata Kaseja - mgr pedagogiki, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany, Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Rehabilitacja Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, Podyplomowe Studia w zakresie Pedagogiki Specjalnej - Tyflopedagogika, Studium Socjoterapii i Profilaktyki Uzależnień, liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradztwa zawodowego.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Angelika Wincenciak - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej, Podyplomowe Studia  z zakresu Logopedii, I stopień z zakresu terapii EEG Biofeedback. Studia Podyplomowe. Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończone szkolenie Profil Psychoedukacyjny ( PEP - 3- PL ) wydanie 3 wersja polska.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

* Małgorzata Dąbrowska - mgr pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, n-l dyplomowany,  kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej, Studia Podyplomowe z zakresu Socjoterapii, Studia podyplomowe z zakresu Terapii Pedagogicznej, Edukatorka Amnesty International, terapeuta ręki (praca z dzieckiem zagrożonym nieprawidłowym rozwojem, niepełnosprawnym, z zaburzeniami grafomotorycznymi w wieku szkolnym), diagnosta i terapeuta dzieci z nieśmiałością i mutyzmem wybiórczym, trener TUS, mediator.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 * Ewa Frołow - pedagog, nauczyciel dyplomowany, trener, coach, doradca zawodowy, mediator  sądowy, realizatorka  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”,  liderka profilaktyki agresji i przemocy, certyfikowana moderatorka metody design thinking, Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz liczne szkolenia, w tym Trening Umiejętności Społecznych, Trening Pewności Siebie.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

* Ewa Duchnowska – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej, nauczyciel mianowany, terapeuta i diagnosta SI, trener TUS, I stopień z  zakresu terapii EEG – biofeedback, pedagog specjalny z zakresu: surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki, edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

* Marta Brzozowska -  pedagog, trener kompetencji kluczowych, tutor, neurodydaktyk, praktyk procesowego wspomagania placówek oświatowych, certyfikowany trener Międzynarodowego Programu rozwoju kreatywności i umiejętności XXI wieku Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni, nauczyciel dyplomowany. Ukończone studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji włączającej, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, foresight. Ukończone kursy kwalifikacyjne i szkolenia: Profil Psychoedukacyjny ( PEP - 3- PL ) wydanie 3 wersja polska, zarządzanie oświatą, Coaching jako   narzędzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

III. Logopedzi:

* Jolanta Szczepocka - mgr pedagogiki i logopedii, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany, terapeuta EEG-Biofeedback, terapeuta uwagi słuchowej metodą prof. A. Tomatisa, terapeuta miofunkcjonalny, oligofrenopedagog. Specjalistyczne Studium Neurologopedii, Teoretyczny i Praktyczny Kurs z zakresu terapii EEG-Biofeedback (I i II stopień), Szkolenie z Audio-Psycho-Fonologii (I i II stopień), Szkolenie z zakresu Terapii Miofunkcjonalnej, Kurs Kwalifikacyjny z Oligofrenopedagogiki, MAKATON Program Rozwoju Komunikacji, Komunikacja PECS (I stopień), Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Zarządzania Oświatą.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Katarzyna Pawelec - surdologopeda, logopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta karmienia, terapeuta metody Kinesjotaping w logopedii mgr pedagogiki. nauczyciel dyplomowany, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedii i Pragmatyki Komunikacyjnej- Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Surdologopedii UMSC Lublin. Specjalizuje się w terapii słuchu i mowy dzieci z niedosłuchem, nauce dojrzałego sposobu połykania ( terapia miofunkcjonalna), terapią dzieci z ankyloglosją ( krótkie wędzidełko języka), terapią dzieci z wybiórczością pokarmową i neofobią żywieniową ( terapia karmienia). Specjalista AAC w zakresie komunikacji wspomagającej ( Program MAKATON, gesty GORA, program MÓWik).

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

*Alicja Pyczot - neurologopeda, mgr filologii, n-l kontraktowy, ukończone Podyplomowe Studia Logopedyczne oraz Podyplomowe Studia Neurologopedyczne, terapeuta ręki, terapeuta metody Kinesiotaping stosowany w logopedii, terapeuta miofunkcjonalny.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

IV. Doradca zawodowy:

 * Mariola Milewska - mgr pedagogiki, n-l dyplomowany, Podyplomowe Studia Orientacji i Poradnictwa Zawodowego, pedagog

 

V. Lekarz konsultant

* Zofia Skorupska - lekarz medycyny

Reklama